Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Repr.zdravie

Definícia reprodukčného zdravia vychádza z medzinárodných dokumentov o ľudských právach a iných dokumentov prijatých medzinárodným konsenzom. Vychádza z vedomia, že páry a jednotlivci majú základné právo rozhodnúť sa o počte a čase narodenia svojich detí, a to zodpovedne, slobodne, bez diskriminácie a nátlaku.

Reprodukčné zdravie je „stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, a nielen neprítomnosť ochorenia alebo poškodenia vo všetkých prípadoch, ktoré majú vzťah k reprodukčnému systému, jeho vývoju a fungovaniu v rôznych obdobiach života jednotlivca. Reprodukčné zdravie zahrnuje aj schopnosť ľudí mať uspokojenie prinášajúce sexuálny život, schopnosť reprodukovať sa, ako aj slobodu rozhodnúť sa, kedy a ako často tak činiť. Vychádzajúc z tejto podmienky zahŕňa aj právo muža a ženy na informácie, právo na prístup k bezpečným, efektívnym a akceptovateľným metódam plánovaného rodičovstva podľa vlastného výberu, ako aj metódam regulácie fertility (plodnosti) podľa vlastného výberu, ktoré nie sú proti zákonom, a právo na prístup k primeraným službám plánovaného rodičovstva, ktoré umožnia ženám prekonať bezpečne tehotenstvo, materstvo a zabezpečia párom najlepšie možnosti mať zdravé deti(ICDP, 1994).

Zdravotná starostlivosť o reprodukčné zdravie „súhrn metód, techník a služieb zabezpečujúcich reprodukčné zdravie a pohodu prostredníctvom prevencie a liečby problémov v oblasti reprodukčného zdravia. Reprodukčné zdravie znamená tiež podporu života a osobných vzťahov a nie iba poradenstvo a starostlivosť vzťahujúcu sa na reprodukciu a sexuálne prenosné ochorenia.“ (ICDP, 1994, §7.)

Reprodukčné zdravie zahŕňa najmä nasledujúce oblasti:

  • sexuálnu výchovu a informovanosť;
  • prístup k antikoncepcii a plánovanie rodičovstva;
  • služby súvisiace s umelým oplodnením;
  • prevenciu a liečbu chorôb reprodukčného systému;
  • prístup k bezpečnej interrupcii;
  • prenatálnu starostlivosť a bezpečný pôrod;
  • prevenciu a liečbu pohlavne prenosných infekcií vrátane HIV/AIDS;
  • prevenciu násilia páchaného na ženách, sexualizovaného násilia, nútenej prostitúcie a obchodovania so ženami.
%d bloggers like this: