Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Prístup WHO

Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) považuje oblasť sexuálneho a reprodukčného zdravia za mimoriadne dôležitú hlavne v krajinách strednej a východnej Európy. V Európe existujú výrazné rozdiely v zdravotnom stave obyvateľstva medzi rôznymi štátmi, ale aj medzi rôznymi skupinami obyvateľstva v rámci jednotlivých štátov.

Mnohé európske krajiny sa počas obdobia ekonomickej a sociálnej premeny stretli s nárastom nezamestnanosti a biedy, s rozpadom sociálnej siete, ako aj so skrátením výdavkov na zdravotníctvo a sociálne služby. Toto všetko malo za následok zhoršenie prístupu k zdravotným službám a tým zdravotného stavu obyvateľstva.

Problémy s reprodukčným zdravím má mnoho ľudí na svete i na Slovensku, a to vzhľadom na neadekvátnu úroveň vedomostí, neprimerané a nedostatočné informácie a služby týkajúce sa reprodukčného zdravia, vysoký výskyt rizikového sexuálneho správania, diskriminačné sociálne praktiky, negatívny postoj k právam žien a limitovanú možnosť žien a dievčat kontrolovať si svoj sexuálny a reprodukčný život. Adolescenti a sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva sú obzvlášť zraniteľné vzhľadom na ich chýbajúce vzdelanie, sociálne znevýhodnenie a zhoršený prístup k primeraným službám vo väčšine krajín.6 Každý má právo na zdravie a telesnú integritu.

Napriek tomu správa Svetovej zdravotníckej organizácie uvádza, že choroby spojené s reprodukčným zdravím sú v celosvetovom meradle na prvom mieste v príčinách úmrtnosti žien v reprodukčnom veku. Na následky komplikácií spojených s tehotenstvom zomiera ročne okolo pol milióna žien. Nedostupnosť antikoncepčných prostriedkov má za následok len v krajinách tretieho sveta 76 miliónov neželaných tehotenstiev, z ktorých 19 miliónov končí nelegálnou interrupciou vykonanou v nebezpečných podmienkach. Interrupcie v krajinách s reštriktívnymi zákonmi tvoria vo svetovom meradle až tretinu všetkých zákrokov a sú hlavnou príčinou úmrtí približne osemdesiat tisíc žien ročne. Ďalších približne osemsto tisíc žien podstúpi po takýchto interrupciách nemocničné vyšetrenie s chronickými zdravotnými problémami. Vo všeobecnosti platí, že v krajinách s legálnymi a dostupnými interrupciami je materská úmrtnosť, ktorá s nimi súvisí, výrazne nižšia ako v krajinách, kde sú interrupcie nelegálne.

%d bloggers like this: