Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Dokumenty

Konferencia OSN o populácii a rozvoji (ICDP)

Konferencia OSN o populácii a rozvoji, ktorá sa konala vKáhire r. 1994 bola najvýznamnejším prelomom v postoji vlád k sexuálnym a reprodukčným právam a zdraviu (Sexual ans Reproductive Healt and Rights, SRHR). ICDP vytvorila definíciu reprodukčného zdravia a vo svojom akčnom programe zaviazala členské štáty, aby riešili populačné problémy vo svojich krajinách. Konferencia mala kľúčový význam pre organizácie a jednotlivcov obhajujúcich reprodukčné práva. Populačné problémy sa totiž na pôde OSN prestali vnímať len ako demografický problém kvantitatívneho rastu populácie, teda populačná explózia, a začalo sa k nim pristupovať ako k otázkam, ktoré ovplyvňujú kvalitu ľudského života a úroveň dodržiavania ľudských práv. Definovali sa pojmy ako sloboda voľby, povinnosť štátu rešpektovať práva jednotlivcov, zabezpečiť vzdeláva-nie, kvalitu a dostupnosť zdravotníckych služieb pre obyvateľstvo

Vlády sa zaviazali urobiť opatrenia an zabezpečenie univerzálneho prístupu k služám reprodukčného zdravia vrátane pánovania rodičovstva ako rozhodujúci krok v boji proti chudobe, posiľňovaniu žien a kontrolu populačnej explózie v najchudobnejších krajinách sveta. Podľa ICDP je “Reprodukčné zdravie je stav úplnej fyzickej, mentálnej a sociálnej pohody,  a nielen chýbanie ochorenia alebo poruchy, vo všetkých prípadoch,  vzťahujúcich sa k reprodukčnému systému, k jeho funkciám a procesom.  Reprodukčné zdravie zahrňuje aj ľudskú schopnosť mať uspokojenie  prinášajúci sexuálny život, schopnosť reprodukovať sa,  ako aj slobodu rozhodnúť sa, kedy a ako často tak činiť. ”

Akčný program Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji je záväzkom o uskutočnení vízie konferencie do roku 2015, podpísaný 179 štátmi. Akčný program vyžaduje, aby prístup ku komplexným a kvalitným službám sexuálneho a reprodukčného zdravia bol umožnený pre všetkých. Program rozpoznáva rozhodujúcu úlohu vzdelávania, posilňovania pozície žien a mládeže a sexuálne a reprodukčné zdravie ako základné ľudksé právo a vyzýva vlády a mimovládne organizácie pracovať na uskutočnení tejto vízie.

Pre splnenie záväzkov z Akčného programu ICDP musia vlády v celom svete predstaviť a uskutočniť národné programy a politiky, ktoré:

  • zabezpečia univerzálny prístup k vzdelaniu, najmä rovnoprávny prístup k vzdelaniu pre dievčatá
  • znížia dojčeneckú a detskú úmrtnosť
  • znížia prenatálnu úmrtnosť
  • zabezpečia prístup k službám reprodukčného a sexuálneho zdravia vrátane plánovaného rodičovstva

Princípy Akčného programu ICDP:

  • Prístup k službám reprodukčného zdravia umožní ženám a mužom rozhodovať o počte a čase narodenia svojich detí, čo umožní spomaliť populačnú explóziu, prelomiť nekonečný cyklus chudoby, ktorá je najmä problémom mnohodetných rodín, zabezpečiť lepšie zdravie detí a znížiť detskú úmrtnosť ako aj zlepšiť  možnosti vzdelania pre deti
  • Zlepšenie zdravotného stavu matiek zabezpečením prístupu k službám sexuálneho a reprodukčného zdravia je spoľahlivou cestou ako zlepšiť zdravotný stav detí
  • Rodová rovnosť sa dá zabezpečiť len cez vzdelanie žien a dievčat a umožnením kontroly ich fertility a tým možnosti rozhodovať o svojom osude, elimináciou násilia páchaného na ženách a odstránením sociálnych bariér vedúcich k obmedzenej participácii žien v rozhodovacích procesoch
  • Boj proti rozširovaniu HIV/AIDS je priamo spojený s prístupom k informáciám a službám sexuálneho a reprodukčného zdravia

Akčný program Medzinárodnej konferencie OSN o populácii a rozvoji (ICPD) Káhira, 1994.

OSN – Kľúčové opatrenia pre ďalšiu implementáciu Akčného programu Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji (1999 New York )

Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie voči ženám

Podľa ďalšieho dokumentu OSN, Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW, 1979), štáty by mali ženám a mužom zabezpečiť „ rovnaké práva rozhodnúť sa slobodne a zodpovedne o počte a čase narodenia ich detí “. Dohovor ďalej zaručuje prístup k potrebným informáciám a vzdelaniu a zaručuje ženám právo využiť prostriedky na kontrolu fertility. Podľa CEDAW sa plánovaním rodiny rozumie zaručená sexuálna výchova, dostupnosť služieb pre plánovanie rodiny, dostupnosť bezpečných a spoľahlivých antikoncepčných metód, voľne dostupné a primerané opatrenia pre dobrovoľnú reguláciu fertility v záujme zdravia a kvality života všetkých členov a členiek rodiny.
Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie voči ženám (CEDAW), New York, 1979.

Výbore pre postavenie žien pri OSN (CEDAW) vo svojich záverečných zisteniach pre Slovensko vydal niekoľko odporúčaní aj pre oblasť SRZP : „Výbor vyzýva zmluvný štát, aby prijal opatrenia na zvýšenie prístupu žien a dospievajúcich dievčat k finančne dostupným službám zdravotnej starostlivosti, vrátane služieb reprodukčného zdravia a na zvýšenie prístupu žien a mužov k informáciám a finančne dostupným prostriedkom plánovaného rodičovstva. Výbor taktiež vyzýva zmluvný štát, aby zintenzívnil svoje snahy implementovať kampane namierené na ženy a mužov v oblasti zvyšovania povedomia o význame plánovaného rodičovstva a súvisiacich aspektoch zdravia žiena reprodukčných práv.“  Plnenie záväzkov, vyplývajúcich z CEDAWu, je pre SR záväzné a je predmetom pravidelných monitorovacích správ.
Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien: Záverečné zistenia Výboru pre odstránenie diskriminácie žien: Slovensko. NY, 2008.

Akčný plán IV. celosvetovej konferencie žien

(Peking, 1995.)hovorí: „K ľudským právam žien patrí aj právo mať pod svojou kontrolou záležitosti týkajúce sa ich sexuality vrátane sexuálneho a reprodukčného zdravia a rozhodovať sa o nich slobodne, bez donútenia, diskriminácie a násilia.“

Akčný program IV. Celosvetovej konferencie žien. Peking,1995.

OSN – Dohovor o právach dieťaťa

Dohovor o právach dieťaťa (OSN, 1998) zaručuje právo detí na vzdelanie aj v oblasti sexuálnej výchovy. V článku 13  garantuje „slobodu vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie každého druhu“ a podľa článku 14 štáty „musia uznávať právo dieťaťa na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva“. V článku 24 Dohovor vyslovene zaväzuje štáty, ktoré podľa neho musia prijímať potrebné opatrenia pre „rozvoj výchovy k plánovanému rodičovstvu a služieb“.

OSN – Dohovor o právach dieťaťa (1979)

Rezolúcia Európskeho parlamentu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach

Európsky parlament schváli 2.7.2002 Rezolúciu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach, predkladanú belgickou poslankyňou Anne Van Lancker. Jej schválenie je jasným medzinárodným signálom v prospech reprodukčných a sexuálnych práv občanov a občianok EÚ. Rezolúcia o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach hovorí, že EP si je vedomý suverenity členských štátov v rozhodovaní o týchto otázkach a hovorí aj o tom, že umelé prerušenie tehotenstva nemá byť považované za metódu plánovania rodičovstva. Rezolúcia zdôrazňuje princípy ICDP a pozitívny postoj EÚ k ich napĺňaniu a obhajuje právo jednotlivcov na slobodné a informované rozhodnutie o ich sexuálnom a reprodukčnom zdraví, právo na široko dostupnú antikoncepciu a právo a dostupnosť kvalitných služieb v oblasti plánovaného rodičovstva. Dôraz kladie na preventívne opatrenia, ktoré minimalizujú riziko nežiaduceho tehotenstva. Práve v záujme predchádzania nechceným tehotenstvám vyzdvihuje rezolúcia nutnosť adekvátnej a modernej sexuálnej výchovy pre dospievajúcu mládež, aby táto bola schopná slobodne a zodpovedne rozhodovať o svojom intímnom živote na základe objektívnych a neskreslených informácií
Rezolúcia Európskeho parlamentu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach. Brusel, 2002.

Miléniové rozvojové ciele – Milenium Development Goals, OSN 2000

Členské štáty OSN prijali v roku 2000 osem Rozvojových miléniových cieľov (Millenium Development Goals, MDGs) na boj proti chudobe, epidémiám, diskriminácii žien, nevzdelanosti a na ochranu životného prostredia. Cesta na dosiahnutie Rozvojových miléniových cieľov  vedie cez napĺnenie Akčného programu ICDP.

Cieľ 1:     Odstrániť extrémnu chudobu a hlad

Cieľ 2:     Dosiahnuť všeobecné základné vzdelanie

Cieľ 3:     Podporiť rodovú rovnosť a posilniť postavenie žien

Cieľ 4:     Znížiť detskú úmrtnosť

Cieľ 5:     Zlepšiť zdravotný stav matiek

Cieľ 6:     Bojovať proti HIV/ AIDS, malárii a ďalším chorobám

Cieľ 7:     Zabezpečiť udržateľnosť životného prostredia

Cieľ 8:     Rozvíjať globálne partnerstvo pre rozvoj

%d blogerom sa páči toto: