Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Práva a pojmy

Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva (SRZP)

K základným princípom demokratickej spoločnosti patrí osobná sloboda jednotlivca, jeho právo na súkromie a telesnú integritu. Pre ženy z toho vyplýva aj právo rozhodovať o čase narodenia a počte svojich detí, ktoré je neoddeliteľne spojené s otázkou osobnej slobody a postavenia ženy v spoločnosti.

Nie náhodou boli a stále zostávajú otázky reprodukčných práv jedným z nosných bodov ženského hnutia. Poučenie z Druhej svetovej vojny prinieslo potrebu jasného zakotvenia princípu ľudských práv a slobôd v širokom medzinárodnom kontexte. Všeobecná deklarácia ľudských práv, prijatá v OSN v roku 1949, zadefinovala práva a slobody jednotlivca, ako právo na súkromie, právo na život bez násilia a nehumánneho zaobchádzania a právo na telesnú autonómiu. Z tejto koncepcie sa neskôr odvodili základné dokumenty, ktoré upravujú ďalšie práva. K nim patrí pojem sexuálne a reprodukčné zdravie a práva (SRZP).

Významu sexuality v ľudskom živote a s ňou bezprostredne súvisiacej problematike sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv sa začala venovať pozornosť až v posledných desaťročiach. Dovtedy boli otázky sexuality a ľudskej reprodukcie v našej kultúre tabuizované. Napriek tomu, že pojmy sexuálne a reprodukčné spolu úzko súvisia, používajú sa obidva, nakoľko ľudská reprodukcia nie je nevyhnutne viazaná na sexuálny život (napr. umelé oplodnenie) a rovnako sexualita nie je viazaná len na ľudskú reprodukciu, teda plodenie detí.

Zaistenie účinného uplatňovania sexuálnych a reprodukčných práv je kľúčové predovšetkým pre ženy a dievčatá. Práve ony sú v prevažnej miere nositeľkami nerovnoprávneho postavenia v spoločnosti, ktoré je neodmysliteľne spojené s ich biologickou úlohou v ľudskej reprodukcii a materstvom ako takým. Otázkou SRZP sa zaoberali aj významné celosvetové konferencie na úrovni OSN, ale i iných nadnárodných iniciatív. Míľnikmi v spôsobe myslenia o otázkach sexuality a reprodukcie sa stali najmä Medzinárodná konferencia o populácii a rozvoji1 (Káhira, 1994) a Štvrtá svetová konferencia o ženách2 (Peking, 1995). Kým pred konaním týchto konferencií sa k spomenutým otázkam pristupovalo výlučne z pohľadu rastu populácie a demografickej politiky, na týchto konferenciách sa o otázkach sexuálneho a reprodukčného zdravia prvýkrát hovorilo v širšom kontexte; z pohľadu ľudských práv a rodovej rovnosti.

Koncept plánovania rodiny prerástol do širšieho konceptu reprodukčného zdravia, ženského i mužského, ktorým sa rozumie stav úplnej fyzickej, psychickej a sociálnej pohody vo všetkých veciach týkajúcich sa reprodukčného systému.

__________________________________________________________

SPR vydala dva nové informačné materiály k tematike sexuálneho a reprodukčného zdravia a výhrady svedomia v zdravotníctve. Materiál o SRZP obsahujú nasledujúce infomácie:

Sexuálne  a reprodukčné  práva  a zdravie:
– Základné informácie  a východiská,
– Definíciu reprodukčného zdravia,
– Definíciu sexuality a sexuálneho zdravia,
– Prehľad základných medzinárodne záväzných dokumentov,
– Vybrané princípy z Charty reprodukčných práv IPPF,
– Vymedzenie obsahu a základných pojmov.

Celý materiál v Pdf formáte si môžete stiahnuť tu.

%d bloggers like this: