Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Interrupcie

Postup pri vykonaní interrupcie

Výkon interrupcie sa riadi podľa Zákona 73/1986 Zb. a príslušnej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva. Na Slovensku je uzákonená legálna interrupcia do 12. týždňa tehotenstva, ktoré sa počíta od prvého dňa poslednej menštruácie.

Ak sa teda tehotenstvo ženy nachádza v povolenom intervale, gynekológ jej dá na vyplnenie „Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu“. V nej vyplní osobné údaje, avšak nie dôvod, pre ktorý sa žena rozhodla podstúpiť potrat, ten je anonymný. Svojim podpisom potvrdí, že bola oboznámená s rizikom, vyplývajúcim z tohto zákroku a že bola poučená o antikoncepcii.

Ak ide o umelé prerušenie tehotenstva na základe písomnej žiadosti ženy za podmienky, že tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a nebránia tomu zdravotné dôvody ženy, môže sa toto umelé prerušenie tehotenstva vykonať najskôr po uplynutí lehoty 48 hodín od odoslania hlásenia o poskytnutí uvedených informácií; v takomto prípade je lekár povinný poskytnúť žene informácie v uvedenom rozsahu a odovzdať jej ich aj v písomnej podobe, vrátane zoznamu občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve.

V prípade, ak ide o neplnoletú osobu, je podmienkou vykonania umelého prerušenia tehotenstva okrem písomného informovaného súhlasu aj písomný informovaný súhlas zákonného zástupcu neplnoletej osoby po predchádzajúcom poučení. Takýto informovaný súhlas musí obsahovať dátum jeho udelenia a podpis zákonného zástupcu. Ak je rodičkou maloletá do 15 rokov, lekár jej potrat odporučí zo zdravotných dôvodov a kontaktuje políciu pre zneužívanie maloletej, ak má od 15 do 18 rokov, na interrupciu potrebuje podpis zákonného zástupcu. V priebehu šiestich mesiacov sa nesmie žena podrobiť viac ako jednej interrupcii.

Náklady za vykonanie interrupcie nesie samotná žena a pohybujú sa v rozmedzí od 250 do 300 EUR. Umelé prerušenie tehotenstva je uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia iba v prípade, že je indikované na základe zdravotných dôvodov. Taktiež ženy po 40. roku neplatia za interrupciu kvôli možným zdravotným komplikáciám v tehotnosti.

V určený deň sa ráno žena prihlási v nemocnici, kde je podrobená potrebným vyšetreniam. Samotná interrupcia netrvá dlho, približne 2-5 minút. Vykonáva ju lekár – gynekológ, ktorý má k dispozícii jednu až dve zdravotné sestry, súčasťou tímu je anestéziológ a jeho zdravotná sestra. Žena je počas zákroku v anestéze. Po zákroku žena asi dve hodiny leží v pokoji a ešte v ten deň opúšťa nemocnicu. Bežná prax je, že do 8. týždňa sa vykonáva tzv. miniinterrupcia, od 8. – 12. sa vykonáva interrupcia (kyretáž).

Pri zistení genetickej chyby plodu alebo vážneho ohrozenia zdravia ženy nie je vykonanie UPT časovo ohraničené. Bežne sa vykonáva UPT zo zdravotných dôvodov do 24. týždňa tehotenstva, hoci rozhodnutím Ústavného súdu bol tento termín vo vyhlášeke zrušený a nové časové ohraničenie uzákonené nebolo. Indikácia pre UPT z dôdodov ggenetického poškodenia plodu sa vykonáva na základe diagnostiky. V 16 – 18. týždni sa môže vykonať odber z plodovej vody – amniocentéza na genetické vyšetrenie plodu. Amniocentéza je indikovaná pri podozrení na genetickú anomáliu (napr. Downovho syndrómu) alebo u rodičiek nad 35 rokov.

Informovaný súhlas

Podmienkou vykonania umelého prerušenia tehotenstva (interrupcie) je písomný informovaný súhlas po predchádzajúcom poučení. Takýto informovaný súhlas musí obsahovať dátum jeho udelenia a podpis ženy žiadajúcej o umelé prerušenie tehotenstva alebo jej zákonného zástupcu.

Poučenie predchádzajúce informovanému súhlasu sa musí poskytnúť určeným spôsobom a musí zahŕňať informácie o:

  • účele, povahe, priebehu a následkoch umelého prerušenia tehotenstva,
  • fyzických a psychických rizikách umelého prerušenia tehotenstva,
  • aktuálnom vývojovom štádiu embrya alebo plodu, ktorého vývoj má byť ukončený, a o jej oprávnení získať záznam zo sonografického vyšetrenia,
  • alternatívach k umelému prerušeniu tehotenstva, najmä o možnosti
  1. utajenia jej osoby v súvislosti s pôrodom,
  2. osvojenia dieťaťa po narodení,
  3. finančnej, materiálnej alebo psychologickej pomoci v tehotenstve, poskytovanej občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami, cirkvami a náboženskými spoločnosťami.
  4. 

%d bloggers like this: