Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Category Archives: Médiá

Tlačová správa SPR k sexuálnej výchove

Sexuálna výchova nie je Kamasutra

V súvislosti s blížiacim sa referendom sa šíria medzi laickou – a s poľutovaním musíme povedať, že aj odbornou – verejnosťou zavádzajúce informácie ohľadom sexuálnej výchovy. Ako organizácia, ktorá sa téme dlhodobo venuje, chceme týmto upozorniť na  dezinterpretácie a prínosy modernej sexuálnej výchovy pre deti a mládež.

Cieľom sexuálnej výchovy nie je viesť deti k skoršiemu alebo neviazanému sexuálnemu životu, ani vyučovať ich praktickým metódam pohlavného styku. Naopak, správne podaná výchova vedie k zodpovednému prístupu k sexualite a minimalizácii rizika z pohlavných chorôb, sexuálneho zneužívania ako aj predčasného tehotenstva mladistvých.

Je samozrejmé, že forma a obsah kurikúl zodpovedá kultúrnej úrovne krajiny“ napr. Nemecko so svojou „Freie Körper Kultur“ má oveľa otvorenejší prístup k sexualite ako je to u nás. Strašenie touto krajinou však nie je na mieste, naopak. Fakty práve dokazujú efektívnosť prevencie vzdelávaním; kým Slovensko má z krajín EÚ tretiu najvyššiu pôrodnosť dievčat vo veku 15 až 19 rokov (cca. 22 pôrodov na 1000 dievčat vekovej skupiny), a to po Bulharsku a Rumunsku (až 40 pôrodov), oproti tomu stoja krajiny s podstatne nižšou mierou ako sú Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Fínsko, Švédsko, Holandsko, Slovinsko a Dánsko, ktoré majú zavedené systémy komplexnej sexuálnej výchovy na školách. Pritom práve tieto krajiny sú v referendovej kampani dávané ako odstrašujúci príklad „sexualizácie detí“, čo je samozrejme účelovo zavádzajúca demagógia.

Spôsob vyučovania sexuálnej výchovy je špecificky prispôsobený nielen krajine, ale aj svetonázorovým preferenciám rodičov detí. Tí majú v SR možnosť zvoliť si pre svoje dieťa cirkevnú, súkromnú alebo verejnú školu a v rámci nich vyučovanie náboženstva alebo etiky. Rodičia majú možnosť a právo už dnes sa informovať a konzultovať obsah vyučovania; to by však nemalo viesť k obmedzovaniu práv dieťaťa na objektívne informácie na súčasnej úrovni poznania. Najnovšie prieskumy ukazujú, že polovica rodičov sa so svojimi deťmi o sexualite nerozpráva a tri štvrtiny rodičov podporujú sexuálnu výchovu v školách.

Odmietame preto účelové strašenie a prekrúcanie účelu a obsahu sexuálnej výchovy a vyzývame odbornú verejnosť k vecnej diskusii založenej na základe dôkazov a nie emócií.

Výbor SPR

Vyhodnotenie projektu na podporu rodovej rovnosti

Aktivity realizované s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci

Zmluvy o poskytnutí Dotácie na podporu rodovej rovnosti

a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu č. 4916/2014-M_ORF.

 

Dotáciu sme využili v súlade so zmluvou o dotácii na plánovanú realizáciu tréningových vzdelávacích aktivít (november a december 2014) pre učiteľov/ky z praxe rôznych škôl a školských výchovno-vzdelávacích zariadení a študentov/tiek učiteľských fakúlt UMB zameraných na zvýšenie povedomia o holistickej sexuálnej výchove s akcentom na problematiku rodovej rovnosti a podpory uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu tak, aby dokázali počas tréningov vytvoriť partnerstvá a pripraviť koncept konkrétnej vzdelávacej aktivity v danej problematike v konkrétnom zariadení s prihliadnutím na špecifické potreby cieľových skupín (deti z marginalizovaných rómskych komunít a sociálne znevýhodňujúceho prostredia). Čítať viac z tohto článku

Podporte nás 2% z Vašich daní

Vážení/é a milí/é priatelia/ky, sympatizanti/ky a podporovatelia/ky,

Tento rok môžete činnosť Spoločnosti pre plánované rodičovstvo podporiť 2% alebo 3% z Vašich daní. Poukázané peniaze sa použijú na podporu našich vzdelávacích, informačných, poradenských a osvetových aktivít v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv, ľudských práv, holistickej sexuálnej výchovy, rodovej rovnosti a prevencie rodovo podmieneného a sexuálneho a sexualizovaného násilia pre odbornú i laickú verejnosť.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Spoločnosť pre plánované rodičovstvo
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 36071536
Sídlo: 81102 Bratislava – Staré Mesto, Medená 5

Číslo účtu: 179078720/0900

Tlačivá, ktoré potrebujete

Ak ste ako dobrovoľník/čka odpracovali v roku 2013 40 hodín a viac, môžete venovať až 3 %. Stačí, ak organizáciu, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali, požiadate o vydanie potvrdenia. Viac informácií tu

Ďakujeme za Vašu podporu 🙂

Svetový deň boja proti AIDS 2013

Svetový deň boja proti AIDS 2013

Srdečne vás všetkých pozývame na osvetovú akciu pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, organizovanú Klubom sexuálneho zdravia Bratislavského spolku medikov a Slovenským spolkom študentov farmácie, dňa 27.11.2013 na internáte Ľ. Štúra v Mlynskej doline.

Mnohodetné rodiny sú minulosťou, mladí čakajú na túžbu mať dieťa

BRATISLAVA. Drvivá väčšina mladých ľudí na Slovensku chce mať najviac dve deti. Mnohí z nich nestihnú ani to, keďže rodičovstvo odkladajú.

V rozhodovaní, kedy a koľko detí mať, zohrávajú čoraz väčšiu úlohu pocity vlastného potešenia a túžby. Ak chce štát pôrodnosť podporiť, mal by rozvíjať škôlky a jasle.

Tvrdí to štúdia Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, ktorý sa pýtal 1400 mladých ľudí na ich reprodukčné správanie.

Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/6964445/mnohodetne-rodiny-su-minulostou-mladi-cakaju-na-tuzbu-mat-dieta.html#ixzz2hLp4wOth

Ideálna sexuálna výchova – inšpirácia z Írska

Autorka v článku opisuje svoje skúsenosti so sexuálnou výchovou (alebo skôr jej absenciou) počas svojho dospievania a uvádza, ako by podľa nej mala ideálna sexuálna výchova vyzerať a čo by sa na jej hodinách chcela dozvedieť.

Autorka blogu síce vyrastala v Írsku, jej skúsenosti sú vsak aplikovateľné aj na slovenskú realitu.

http://massivehassle.com/2013/07/04/the-sex-education-i-wish-i-had/

Európska ženská lobby vydala správu “Barometer znásilnenia”

Správa obsahuje údaje napríklad o:
– Ako krajiny (ne)dodržiavajú definíciu znásilnenia uvedenú v Dohovore Rady Európy
– Aké oficiálne údaje sú (ne)zbierané v jednotlivých krajinách o ženských obetiach znásilnenia
– Existencia podpory a liečby pre obete znásilnenia

Správu, obsahujúcu údaje z 32 krajín, môžete nájsť tu