Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Category Archives: Aktivity

SEXUALITY V.

5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, súčasťou ktorej je 9. slovenská konferencia o sexualite, sexuálnom zdraví a sexuálnej výchove

Miesto konania: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Slovenská republika 

Termín konania: 19. – 20. 10. 2011

Zameranie konferencie: o tematizovať ľudskú sexualitu v širšom spoločenskom kontexte prezentovaním poznatkov z výskumov z rozmanitých vedných disciplín – sociológie, psychológie, antropológie, histórie, biológie, medicíny, práva, pedagogiky, etiky a i., o podporiť vedecký diskurz o aktuálnych otázkach sexuality, jej súčasného výskumu a podnietiť odborné diskusie o prístupoch, perspektívach a bariérach v skúmaní sexuality v jej najrozmanitejších podobách, o venovať pozornosť sexualite v marginalizovaných a tabuizovaných kontextoch ako sex biznis, sex a drogy, alternatívne sexuálne subkultúry …

Čítať viac z tohto článku

Zákonník práce: Zvýšila sa ochrana tehotných žien pred diskrimináciou vďaka mimovládnym organizáciám

Bratislava, 4. 5. 2011 (ODZ) – Ľudskoprávne mimovládne organizácie (MVO) už pred viac ako polrokom upozornili, že ani pripravovaná novelizácia Zákonníka práce nechráni tehotné ženy pred diskriminačným prepúšťaním z práce v skúšobnej dobe. Napriek medzinárodným záväzkom a smerniciam EÚ situácia na Slovensku je dlhodobo poznačená diskrimináciou žien vo forme ich prepúšťania v skúšobnej dobe z dôvodu tehotenstva. SR mala pritom transponovať príslušné smernice EÚ už pred niekoľkými rokmi.

Čítať viac z tohto článku

Pripomienka k novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti

Dňa 18. 2. 2011 predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR návrh novely na medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré sa končí vo štvrtok 10. 3. 2011.

Predloženým návrhom by sa explicitne vylúčila akákoľvek možnosť uhrádzania antikoncepčných prostriedkov za účelom prevencie otehotnenia. Ministerstvo zdravotníctva tak namiesto navrhovania a prijímania opatrení zameraných na prevenciu neželaných tehotenstiev aj prostredníctvom zabezpečenia finančnej dostupnosti antikoncepčných prostriedkov ich uhrádzaním z verejného zdravotného poistenia  navrhuje novelu, ktorá by ešte viac obmedzila práva žien slobodne a zodpovedne sa rozhodovať o počte a čase narodenia ich detí.

Tento návrh je tak v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami, vnútroštátnymi predpismi SR, ako aj s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie. Navyše ignoruje potreby mnohých žien na Slovensku, ktorým vysoká cena antikoncepčných prostriedkov bráni v slobodnom rozhodovaní o ich reprodukcii a živote.

Hromadnú pripomienku predkladajú: Možnosť voľby, Občan, demokracia a zodpovednosť, Centrum pre reprodukčné práva a Spoločnosť pre plánované rodičovstvo. Podporiť ju môžete TU.

 

Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva (SRZP)

SPR vydala dva nové informačné materiály k tematike sexuálneho a reprodukčného zdravia a výhrady svedomia v zdravotníctve. Materiál o SRZP obsahujú nasledujúce infomácie:

Sexuálne  a reprodukčné  práva  a zdravie:
– Základné informácie  a východiská,
– Definíciu reprodukčného zdravia,
– Definíciu sexuality a sexuálneho zdravia,
– Prehľad základných medzinárodne záväzných dokumentov,
– Vybrané princípy z Charty reprodukčných práv IPPF,
– Vymedzenie obsahu a základných pojmov.

Celý materiál v Pdf formáte si môžete stiahnuť tu.

Výhrada svedomia v zdravotníctve

Základné informácie a fakty o medzinárodných zmluvách a východiskách pri úprave výhrady svedomia v Európe i u nás, ako aj argumenty o neprijateľnosti pôvodne navrhovanej Zmluvy o výhrade svedomia nájdete v novom informačnom materiály SPR, ktorý si môžete stiahnuť tu.

Aktuálna web stránka k Vatikánskym zmluvám a výhrade svedomia, ktorú prevádzkuje SPR, je k dispozícii na adrese www.vyhradasvedomia.sk.

Podpíšte petíciu proti zmrzačovaniu dievčat!

Vedeli ste, že každý deň, najmenej 8000 dievčat a žien vo svete trpí, pretože boli podrobené tzv. ženskej obriezke, teda mrzačeniu ženských pohlavných orgánov? Znamená to, že sa každú minútu päť dievčat musí podrobiť tomuto barbarskému rituálu. Dnes proti tomu môžete niečo urobiť aj vy. Prečítajte si a podpíšte petíciu Amnesty International požadujúcu jasnú stratégiu Európskej únie na ukončenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov (FGM) a ochranu žien a dievčat pred touto nebezpečnou praxou v Európe aj mimo nej.  Aj Vaša podpora môže pomôcť pri ukončení FGM a uchránenie dievčat od tejto praxe v budúcnosti.

Petíciu nájdete tu: http://www.endfgm.eu/en/

Výzva stredným školám: nový život nie je náhoda, ale voľba

Bayer Shering. Výsledky nedávnych prieskumov o tehotenstvách tínedžerov ako aj vydané upozornenia Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré poukazujú na riziká pre zdravie mladistvých v súvislosti s ich sexuálnym správaním, inšpirovali spoločnosť Bayer Schering Pharma k unikátnemu projektu. Osvetová iniciatíva spočíva v návrhu pre stredné školy ako a prečo viesť otvorený rozhovor s mladou generáciou na tému vzťahov, intímneho zblíženia a sebapoznávania po stránke psychickej a fyzickej.

Čítať viac z tohto článku