Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Strategický plán pre roky 2004-2008

Zmyslom strategického plánu SSPRVR na roky 2004-2008 je implementovať v podmienkach Slovenska víziu IPPF o sexuálnom a reprodukčnom zdraví. Vychádza z rovnakých hodnôt, vízií a stratégií o ktoré sa IPPF opiera a z tohoto dôvodu je v ňom zahrnutých päť vzájomne prepojených stratégií, ktorými sú:

• Ochrana slobody voľby a základných ľudských práv
• Podpora zdravia, rodovej rovnosti a bezpečnejšieho sexu
• Prevencia neželaného tehotenstva a sexuálne prenosných infekcií vrátane HIV/AIDS
• Zabezpečenie prístupu ku kvalitným službám
• Účasť na aktívnom zapájaní všetkých jednotlivcov a inštitúcií s podobnými hodnotami a cieľmi
Poslanie – Mission statement
Podporovať základné ľudské práva mužov a žien na slobodnú a informovanú voľbu v oblasti sexuálneho a reprodukčného života; obhajovať právo na prístup k pravdivým informáciám, k vzdelaniu založenom na súčasných vedeckých poznatkoch, ako aj na prístup k vysokokvalitným službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia.

Základné témy
Základné témy vyjadrujú koncepčný rámec vzťahov medzi víziou, hodnotami, poslaním a stratégiou, ktoré definovala IPPF EN. Vzhľadom na špecifické podmienky v Slovenskej republike, ako aj v SSPRVR medzi ne patria:

1. Prístup k službám informáciám a vzdelaniu,
2. Adolescenti,
3. Potraty,
4. Sexuálne prenosné infekcie,
5. Obhajoba slobodnej voľby a ľudských práv

Téma 1. Prístup k službám, informáciám a vzdelaniu

Analýza súčasného stavu
Na Slovensku je zatiaľ legálny prístup k službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, s čím súvisí pozitívny vývoj v oblasti potratovosti, materskej, novorodeneckej a dojčenskej úmrtnosti a stúpajúci trend používania moderných antikoncepčných prostriedkov (najmä hormonálnych). Napriek pozitívnym štatistických ukazovateľom dochádza na Slovensku k ohrozeniu základných ľudských práv, ako aj k obmedzeniu prístupu k službám. Podobne je ohrozená aj oblasť pravdivého vzdelávania mládeže v oblasti sexuálnej výchovy. Súvisí to s nárastom vplyvu katolíckej cirkvi ako aj vplyvu politickej strany KDH v parlamente. Medzinárodná zmluva SR s Vatikánom dáva katolíckej cirkvi právo na vzdelávanie mládeže a propagandu bez možnosti kontroly obsahu podávaných informácií zo strany štátu (objektívnosť). Z toho vyplývajú riziká nesprávnych informácií o prevencii STI a neželaných tehotenstiev. Dochádza k zneužívaniu práva na výhradu svedomia, a tak v praxi dochádza k nárastu počtu zdravotníckych zariadení, v ktorých nie sú poskytované služby vzťahujúce sa nielen k výkonu interrupcií ale aj k prenatálnej genetickej diagnostike, k antikoncepčnému poradenstvu. Dochádza k javu, že nábožensky založený vedúci pracovníci prenášajú svoju výhradu svedomia na celé zdravotnícke zariadenie a zrejme ovplyvňujú aj selekciu prijímaných zdravotníckych pracovníkov s podobnými postojmi. Tento proces nie je kontrolovaný štátom. Samostatným problémom sú marginalizované a znevýhodnené skupiny obyvateľstva to znamená tie, ktoré z rôznych objektívnych alebo subjektívnych príčin nemajú rovnaký prístup k vzdelaniu, k zdravotníckym službám a pod. Bariéry, ktoré musia prekonávať sú rôznorodé, či už ekonomické, kultúrne alebo zdravotné. Medzi marginalizované skupiny zaraďujeme zdravotne postihnutých obyvateľov, obyvateľov v sociálnej núdzi a dospievajúcu mládež všeobecne. Špecifickú pozornosť si zasluhujú utečenci v táboroch vzhľadom na stres, kultúrne, rečové a vzdelanostné bariéry ako aj rómska komunita.

Problematika sexuálneho a reprodukčného zdravia v rómskej komunite
Tzv. rómsky problém na Slovensku, má svoje historické, kultúrne a sociálne pozadie a presahuje hranice Slovenska. Na základe analýz, ktoré boli vykonané na diskusných stretnutiach organizovaných nadáciou Inforoma so sídlom v Bratislave a Dreyfus Health Foundation z USA, so sídlom v New Yorku, sú príčiny tohto stavu komplexné. Rómska komunita nie je homogénna. Problémovou skupinou je tá časť rómskej komunity, ktorá žije segregovane, v osadách, často bez vyriešených základných majetkovoprávnych vzťahov, bez infraštruktúry, s nevyhovujúcimi hygienickými a sociálnymi podmienkami, s nízkou vzdelanostnou a kultúrnou úrovňou. Vysoká pôrodnosť sa podľa analýz vykonaných na uvedených stretnutiach podieľa na prehlbovaní existujúcich problémov. Vysoká pôrodnosť a mnohodetnosť vytvára situáciu, že deťom nie je zo strany rodičov častokrát venovaná primeraná zdravotná starostlivosť, nezískavajú dostatočné vzdelanie a v neskoršom období sa nedokážu presadiť na trhu práce, ktorý je stále náročnejší. Vzniká začarovaný kruh, ktorý sa prehlbuje a vyvoláva rast napätia v spoločnosti.
Na nízkej úrovni sexuálneho a reprodukčného zdravia rómskej komunity sa podieľajú nasledovné faktory:
• nerovnoprávne postavenie rómskych žien v ich rodinnej hierarchii,
• nedostatok informácií o možnostiach ako kontrolovať svoju plodnosť prípadne nedostatočná snaha a nedostatočná podpora zo strany komunity,
• nedostatočné informácie a motivácia sledovať svoje zdravie všeobecne a reprodukčné zdravie zvlášť – návštevy v prenatálnych poradniach, onkologická prevencia, prevencia sexuálne prenosných infekcií a zápalových ochorení pohlavných orgánov,
• nedostatočná motivácia zdravotníckych pracovníkov aktívne pristupovať k riešeniu problémov sexuálneho a reprodukčného zdravia,
• zrušenie návštevnej služby pôrodných asistentiek, chýbanie možnosti zvýhodnenia sociálne slabých vrstiev v prístupe k antikoncepcii.
Cieľ
Všetci ľudia, hlavne osoby v sociálnej a hmotnej núdzi ako aj zraniteľné skupiny obyvateľstva majú právo na slobodnú a informovanú voľbu v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, majú právo na prístup k informáciám, k sexuálnej výchove a ku kvalitným a bezpečným službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia.

Úlohy
• Presadzovať bezplatnosť moderných antikoncepčných metód pre handikapované osoby, ako napríklad pre sociálne slabých, telesne a duševne postihnutých.
• Iniciovať vzdelávaciu kampaň s cieľom zmeny sexuálneho a reprodukčného správania a orientácie k efektívnym metódam plánovaného rodičovstva, vrátane efektívneho používania núdzovej antikoncepcie.
• Presadzovať, aby predmet plánované rodičovstvo, etika a reprodukčné práva ľudí, vychádzajúce zo záverov medzinárodných konferencií OSN a štandard SZO, patrili do pre a postgraduálneho vzdelávania všetkých zdravotníckych pracovníkov a pracovníčky.
• Presadzovať, aby na všetkých typoch škôl dostávali žiaci a študenti objektívnu sumu informácií týkajúcich sa sexuálneho a reprodukčného života, opierajúcich sa o tzv. minimum sexuálnej výchovy.
• Podieľať sa na príprave legislatívnych zásad na vykonávanie sterilizácií, vrátane informovaného súhlasu, umožňujúcich širokú dostupnosť výkonu rovnako pre mužov ako pre ženy.
• V pravidelných intervaloch iniciovať výskum sexuálneho a reprodukčného správania obyvateľstva.
• Trvalo obhajovať prístup žien k bezpečným službám umelého prerušenia tehotnosti vo všetkých regiónoch Slovenska.
• Podieľať sa na príprave modelovej starostlivosti o marginalizované skupiny obyvateľov vrátane Rómov a utečencov.
Téma 2. Adolescenti

Analýza súčasného stavu
Mladí ľudia vo všeobecnosti nemajú dostatok informácií o sexualite ani o ich sexuálnych a reprodukčných právach. Tento nedostatok vyplýva z nedôsledne definovanej sexuálnej výchovy a z absencie minima sexuálnej výchovy. Do pedagogického procesu sú zapájaní učitelia s nedostatočnými pedagogickými a osobnostnými kvalitami.V reálnom živote sa to prejavuje napríklad aj vo fakte, že napriek poklesu počtu potratov v celej populácii za obdoibie 15 rokov (71,5%) nedochádza v tejto skupine obyvateľstva k žiadnym zmenám. Počet tehotností ako aj umelých prerušení je za obdobie 10 rokov stále na úrovni 9- 10%. Rovnako skorý štart sexuálneho života, bez použitia akýchkoľvek prostriedkov ochrany, potvrdzuje, že odporúčania konferencie OSN v Káhire o potrebe zlepšovania sexuálnej výchovy na školách majú platnosť aj na Slovensku. Problémom, ktorému nepripravená mládež musí čeliť nie je len neželané tehotenstvo ale aj riziko sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania a sexuálne prenosných infekcií.

Ciele
• Vytvorenie legislatívneho a regulačného rámca potrebného pre primeranú starostlivosť o sexuálne a reprodukčné zdravie mladistvých a dospievajúcich.
• Zabezpečenie prístupu k dôverným a vysokokvalitným službám zdravotnej starostlivosti o sexuálne a reprodukčné zdravie u mladistvých a dospievajúcich.
• Zníženie počtu neželaných tehotností u mladistvých a dospievajúcich.
• Zvýšenie zdravotného uvedomenia u mladistvých a dospievajúcich v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, so zameraním na uvedomelý zdravý spôsob života.
• Zvýšiť podiel mladých ľudí na programoch orientovaných na zlepšenie sexuálneho a reprodukčného zdravia.

Úlohy
• V spolupráci s vládnymi a mimovládnymi organizáciami pracujúcich v oblasti mládeže, iniciovať celoštátne kampane zamerané na zníženie počtu neželaných tehotností a sexuálne prenosných chorôb, vrátane HIV/AIDS u mladistvých a dospievajúcich.
• Presadzovať na všetkých stupňoch škôl sexuálnu výchovu, ktorá bude obsahovať prvky minimálnych vedomosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia (minimum sexuálnej výchovy), ktoré musia získať všetci žiaci a žiačky, študenti a študentky, bez ohľadu na typ školského zariadenia.
• Spolupracovať s medzivládnymi a mimovládnymi organizáciami pri poskytovaní poradenských služieb pre mladistvých a dospievajúcich, ohrozených sexuálne prenosnými infekciami, neželaným tehotenstvom, sexuálnym a domácim násilím. (poradne, linky dôvery)
• Zapájať mládež do aktivít sledujúcich zlepšenie sexuálneho a reprodukčného zdravia.

Téma 3. Potraty

Analýza súčasného stavu
Koncom 80 rokov bol najviditeľnejším a najviac emócii vzbudzujúci vysoký počet umelých prerušení tehotnosti na žiadosť žien. Z analýz vyplynulo, že príčina tohto javu bola komplexná. Liberalizácia interrupčného zákona v 50 – tych rokoch prebehla v prostredí bez sexuálnej výchovy a bez antikoncepcie. Antikoncepcia sa zjavila až neskôr v 60-tych rokoch a v tom čase bol k nej veľmi negatívny postoj nielen laickej ale aj profesionálnej verejnosti. Sterilizácia bola a stále zostáva temer nedostupným výkonom pre legislatívnu bariéru. V tom čase bola ekonomicky výhodnejšia interrupcia, ktorá bola bezplatným výkonom. Na regulovanie plodnosti sa tak využívali interrupcie namiesto antikoncepcie.
K dramatickému poklesu potratov v priebehu 90. rokov prispeli najmä aktivity mimovládnych organizácií a lekárov. K zmene sexuálneho chovania prispelo aj rozhodnutie vlády SR o zavedení finančnej úhrady za vykonanie UPT a v neposlednej miere aj médiá. Interrupcia prestala byť ekonomicky výhodnejšia ako antikoncepcia. Od konca 80. rokov 20. storočia došlo takmer k 70% poklesu interrupcií. V roku 1989 bolo na Slovensku vykonaných 48603 umelých prerušení tehotnosti na žiadosť ženy, čo bolo 43 interrupcií na 1000 žien vo fertilnom veku (UZIŠ). V roku 2002 bolo vykonaných 15 301 UPT na žiadosť, čo predstavuje 10,6 interrupcií na1000 žien vo fertilnom veku. Na Slovensku sa v súčasnej dobe vykonáva menej interrupcií ako v škandinávskych krajinách. Napriek nárastu počtu užívateliek antikoncepcie pretrváva u časti populácie nedôvera k plánovanému rodičovstvu a antikoncepcii, podporovaná aj vedomím negatívneho demografického vývoja.
Nárast počtu užívateliek antikoncepcie nemá zásadný vzťah k demografickému poklesu (kde zohrávajú dôležitejšiu úlohu iné faktory ako sú napríklad zrovnoprávňovanie žien, ich vzdelanie, naplnenie predstáv o kariére a odklad rodenia detí do vyššieho veku), ale má vzťah hlavne k poklesu počtu interrupcií.
Napriek prudkému poklesu počtu interrupcií si zasluhuje pozornosť ich pretrvávajúci relatívne vysoký počet u žien a dievčat vo veku nižšom ako 19 rokov. Na Slovensku sa nevykonáva systematický výskum sexuálneho správania obyvateľstva, postojov k antikoncepcii k interrupciám, k predmanželskému styku a pod. Informácie tohto druhu možno získať len z parciálnych výskumov.
Podľa výskumu agentúry Focus z roku 1997 má na Slovensku vo veku 17 rokov viac ako tretina žien (35,2%) prvý sexuálny styk za sebou, v 18 potom viac ako polovica (56%). Hranica začiatku sexuálnej aktivity sa však posúva už pod hranicu 15 rokov (0,9%).
Začiatok sexuálneho života výrazne koreluje s vekom respondentiek. Všeobecne možno konštatovať, že u mladších vekových kategórií je začiatok sexuálneho života skorší ako u starších žien.
Napriek poklesu počtu interrupcií, ako aj pôrodov u mladistvých za uplynulých 15 rokov podiel počtu interrupcií na 1000 živonarodených detí zostáva v tejto vekovej skupine nezmenený. Rovnako skorý štart sexuálneho života bez použitia akýchkoľvek prostriedkov ochrany, potvrdzuje, že odporúčania konferencie OSN v Káhire o potrebe zlepšenia sexuálnej výchovy na školách majú platnosť aj na Slovensku. Z doterajších diskusií vyplýva, že je potrebné stanoviť aspoň minimum základnej sumy informácií povinnej pre všetky deti, bez ohľadu na typ školy, ktorú navštevujú. Problémom, ktorému nepripravená mládež musí čeliť nie je len neželané tehotenstvo, ale aj riziko sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania a sexuálne prenosných infekcií.
Výskum agentúry FOCUS dokumentuje aj vysoký rešpekt slovenskej verejnosti k ľudským právam slobodne rozhodovať o počte svojich detí, ako aj o práve slobodne sa rozhodnúť pre umelé prerušenie tehotnosti vrátane žien nábožensky založených.
Na základe štatistických údajov užívanie moderných antikoncepčných metód u žien v plodnom veku (15-49 rokov) stúplo z 2 % v roku 1988 na 18,5 % v roku 2002. Na základe analýzy uvedených údajov možno konštatovať, že za uplynulých 15 rokov došlo k prudkému vzostupu počtu užívateliek hormonálnej antikoncepcie, kým počet žien s vnútromaternicovým telieskom klesol z 15% na 7%.

Ciele
• Zachovanie dostupnosti služieb umelého prerušenia tehotnosti podľa posledných poznatkov lekárskej vedy.
• Zabezpečenie vysokej kvality vykonávania služieb umelého prerušenia tehotnosti.
• Zvýšenie zodpovednosti procesu rozhodovania v prípadoch neželanej tehotnosti a možných rizík umelého prerušenia tehotnosti.
• Zabezpečenie finančnej dostupnosti výkonu UPT pre ženy zo sociálne slabých vrstiev.
Úlohy
• Trvale presadzovať, aby okrem tradičného chirurgického bol všeobecne dostupný aj medikamentózny spôsob umelého prerušenia tehotnosti.
• Presadzovať systém finančnej pomoci pre žiadateľky o UPT zo sociálne slabých vrstiev.
• Podieľať sa na vypracovaní systému poradenských služieb pre ženy po umelom prerušení tehotnosti, v spolupráci s Centrami poradensko-psychologických služieb a mimovládnymi organizáciami, rešpektujúcich odporúčania SZO v tejto oblasti. Presadzovať rodovo citlivý prístup u pracovníkov poskytujúcich toto poradenstvo a konzultácie.
• V spolupráci s komerčným sektorom pripraviť kampaň venovanú možnostiam prevencie nechcenej tehotnosti.

Téma č. 4. Sexuálne prenosné infekcie

Analýza súčasného stavu
Podobne ako v iných krajinách strednej a východnej Európy, došlo v poslednom období k nárastu niektorých pohlavne prenosných infekcií. Týka sa to hlavne syfilisu, kde od roku 1999 došlo k dramatickému 100% nárastu počtu prípadov.
V rokoch 1996 – 2000 postupne klesal počet prípadov kvapavky, no od roku 2000 možno pozorovať ich mierny nárast. Ostatné pohlavne prenosné infekcie nie sú štatisticky podchytené. Z hľadiska ohrozenia sexuálneho a reprodukčného zdravia a hlavne plodnosti, ako aj prevencie onkologických ochorení je žiadúce, aby sa zdokonalil zber údajov o nových prípadoch niektorých infekcií, ako sú napríklad chlamýdie, Ureaplazma urealyticum a papiloma vírusové infekcie.
Slovenská republika patrí medzi krajiny s nízkym výskytom infekcie HIV/AIDS. Vzhľadom na nárast prípadov syfilisu možno očakávať, podobne ako v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, vzostup aj tejto infekcie. Tento jav súvisí okrem iných príčin aj s chýbaním sexuálnej výchovy. Nedostatočne pripravená je aj zdravotnícka verejnosť, kde hrozí zvýšená možnosť profesionálnej nákazy. Súčasne absentuje aj príprava zdravotníkov na komunikáciu s ľuďmi infikovanými HIV a chorými na AIDS.
Prípady tehotných žien infikovaných syfilisom, no najmä HIV sú veľmi zriedkavé, v dôsledku čoho zrejme chýba záväzná metodika prevencie vertikálneho prenosu infekcie z matky na plod.

Ciele

• Redukcia incidencie sexuálne prenosných infekcií.
• Zabezpečenie opatrení na prevenciu vertikálneho prenosu HIV (z matky na dieťa).
• Zvýšenie povedomia a vzdelávania verejnosti o prevencii sexuálne prenosných infekcií vrátane HIV/AIDS, obzvlášť medzi rizikovými skupinami
• Eliminácia spoločenskej diskriminácie HIV pozitívnych ľudí alebo chorých na AIDS.
• Podpora preventívnych programov pre deti a mládež

Úlohy

• Podporovať tvorbu legislatívneho rámca potrebného na prevenciu diskriminácie HIV pozitívnych ľudí alebo chorých na AIDS.
• V spolupráci s ďalšími vládnymi a mimovládnymi organizáciami iniciovať celoštátnu kampaň zameranú na zmenu rizikového chovania vo vzťahu k SPI a HIV/AIDS.
• Presadzovať, aby ženskí lekári a lekárky prvého kontaktu, ako aj urológovia, urologičky, dermatovenerológovia a dermatologičky zabezpečovali včasnú diagnostiku a následnú starostlivosť o chorých so SPI vrátane HIV/AIDS.
• Iniciovať vypracovanie štandardných postupov na zabezpečenie prevencie prípadov vertikálneho prenosu HIV, pomocou efektívnej starostlivosti o HIV pozitívne tehotné ženy.
• Presadzovať zlepšenie komunikácie s marginalizovanými skupinami (homosexuálne osoby, prostitúti a prostitútky) v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, pracujúcimi v tejto oblasti.

Téma č. 5. Obhajoba slobodnej voľby a ľudských práv

Analýza súčasného stavu
Ako vyplýva z analýz uvedených vyššie, sú na Slovensku trvale ohrozované sexuálne a reprodukčné práva, právo na prístup k službám plánovaného rodičovstva a sexuálneho a reprodukčného zdravia, ako aj právo na prístup k pravdivým informáciám. Implementácia Akčného programu konferencie OSN v Káhire naráža na politický a ideologický odpor. Zneužíva sa právo na výhradu svedomia. Rovnako analýzy údajov o násilí páchanom na ženách, získaných z výskumu v SR ukazujú, že problém nie je bezvýznamný či zanedbateľný. Podarilo sa preukázať množstvo foriem násilného správania voči ženám a poodhalili sa viaceré súvislosti a okolnosti domáceho násilia na ženách. K porušeniu ľudských práv nedochádza iba „v nepriateľskom vonkajšom svete“, ale často aj v tom najbližšom svete – v súkromí rodinného či partnerského života. Výsledky tiež v mnohých smeroch naznačili, že to čo sa deje vo vnútri rodiny sa nedá oddeliť od širších spoločenských súvislostí a spôsobov riešenia spoločenských problémov. Pri skúmaní domáceho násilia je dôležité sledovať, aké systémy hodnôt, aké štruktúry a aké inštitúcie v spoločnosti prevládajú.
U väčšiny obetí domáceho násilia sa objavujú očakávania pomoci zo strany rôznych verejných inštitúcií a orgánov – koncentrujú sa predovšetkým okolo zmeny legislatívnych pravidiel v prístupe k domácemu násiliu, ale aj možností poskytnúť pomoc obetiam (právnu, sociálnu, zdravotnú, psychologickú a pod.). Je teda pomerne veľký spoločenský konsenzus, že násilie páchané na ženách je problém a o potrebe riešenia tohto problému.
Násilie páchané na ženách je v SR rozšírené a má vážne dôsledky pre obete. Násilie zažívajú všetky ženy, bez ohľadu na vek, sociálno-ekonomický status alebo región, obyvateľky miest i vidieckych sídel.
Štúdie o rodine a prieskumy hodnôt zaraďujú Slovensko medzi krajiny s vysokým zastúpením tradičných názorov o rodine a role muža a ženy v nej. Preto je v podmienkach SR veľmi dôležitá prevencia (výchova, kampane).Problém je v SR stále málo viditeľný. Je potrebné realizovať špecializované výskumy zamerané na podstatu a dôsledky problému násilia páchaného na ženách.
Stále pretrváva nezáujem štátnych inštitúcií o spoluprácu s mimovládnym sektorom a chýba akákoľvek forma morálnej alebo finančnej podpory zo strany štátu. Spolupráca na medzinárodnej úrovni je limitovaná aj finančnými možnosťami jednotlivých organizácií. Nedostatok finančných prostriedkov ohrozuje prežitie a existenciu nielen mimovládnej organizácie, ale celej filozofie plánovaného rodičovstva, sexuálneho a reprodukčného zdravia a ľudských práv v tejto oblasti na Slovensku. Vzhľadom na koordinované „anti choice“ aktivity niektorých vládnych inštitúcií, katolíckej cirkvi a jej blízkych mimovládnych organizácií, hrozí zánik koordinovanej podpory filozofie a aktivít „pro choice“.

Ciele
• Uznanie sexuálnych a reprodukčných práv za základné ľudské práva aj v SR.
• Udržanie akcieschopnosti mimovládnych organizácií pracujúcich v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv.
• Vytvorenie legislatívneho priestoru riešiaceho násilia v párových vzťahoch a sexuálne zneužívanie a ich prevenciu.
• Zvýšenie povedomia a úrovne vzdelania verejnosti a profesionálov a profesionálok v oblasti domáceho násilia a sexuálneho zneužívania.
• Zvýšiť úroveň vedomostí a informovanosti obyvateľstva o obchodovaní so ženami a deťmi.
Úlohy

• V spolupráci s ostatnými mimovládnymi organizáciami presadzovať uznanie sexuálnych a reprodukčných práv za základné ľudské práva aj v SR a ich rešpektovanie pri tvorbe legislatívnych noriem, zabezpečovaní zdravotníckych služieb a pri vzdelávaní.
• Lobovanie v parlamente – snažiť sa v rámci IPPF EN spolupracovať s tými členskými organizáciami, ktoré sú angažované v tzv. „Medziparlamentnej pracovnej skupine“.
• V spolupráci s vládnymi a mimovládnymi organizáciami iniciovať celoštátnu kampaň zaoberajúcu sa prevenciou traffickingu žien detí a ich negatívnym dopadom na zdravie obetí.
• V spolupráci s vládnymi a mimovládnymi organizáciami iniciovať celoštátne kampane zamerané na prevenciu násilia v párových vzťahoch a sexualizovaného násilia.
• Presadzovať zabezpečenie zberu a vyhodnocovania štatistických ukazovateľov v oblasti násilia v párových vzťahoch s sexuálneho zneužívania žien a detí.
• V spolupráci s mimovládnymi organizáciami iniciovať zriadenie azylových centier v každom okrese SR, pre obete násilia v párových vzťahoch a sexualizovaného násilia.
• Vybudovanie systému finančnej samostatnosti organizácie
• Vytvorenie efektívnej personálnej štruktúry koordinačného centra
• Dobudovanie štruktúry regionálnych centier zabezpečujúcich poskytovanie služieb a obhajobu slobodnej voľby a ľudských práv na lokálnej úrovni.
• Udržiavať informovanosť profesionálnej aj laickej verejnosti vydávaním vlastného periodika
• Spoluprácou s médiami udržovať informovanosť a záujem verejnosti a sexuálne a reprodukčné zdravie a práva
• Spolupracovať s profesionálnymi a mimovládnymi organizáciami pri presadzovaní a obhajobe sexuálnych a reprodukčných práv ľudí a kvalitných služieb.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: