Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Strategický plán na roky 2012 až 2017

Strategický plán Spoločnosti pre plánované rodičovstvo pre roky 2012-2017 

Preambula:

Strategický plán vychádza z prechádzajúceho strategického plánu. Spoločnosť pre plánované rodičovstvo nadaľej vychádza z  piatich “A” IPPF a bezprostredne reaguje najmä na Adolescentov a Advokáciu, ale sprostredkovane adresuje aj Aborciu (v rámci Advokácie), Access (tiež v rámci advokácie – prevenciou a intervenciou aktivít tretích strán, ktoré potenciálne ohrozujú existujúce podmienky prístupu k službám v oblasti SRHR), aj AIDS/STI (advokáciou v ľudskoprávnej oblasti). Nové ciele IPPF UNITE, DELIVER a PERFORM sa premietajú v strategických oblastiach a navrhovaných aktivitách Spoločnosti pre plánované rodičovstvo pre roky 2012-2017.

V rámci strategického plánu boli identifikované:

 1. kľúčoví inštitucionálni stakeholdri
 2. ciele SPR na najvšeobecnejšej úrovni
 3. strategické problémové oblasti
 4. možné aktivity, ktoré vyplývajú z hodnotového a  profesionálneho portfólia lídrov/členov/dobrovoľníkov SPR
 5. štrukturovaný zoznam bezprostredných a strednodobých aktivít (akčný plán) v jednotlivých strategických oblastiach

Ako kľúčových inštitucionálnych stakeholdrov  sme v súvislosti so zameraním a činnosťou identifikovali:

 1. cirkvi
 2. MŠVVaŠ SR
 3. MZ SR
 4. splnomocnca Vlády pre Rómske komunity

Cele Spoločnosti pre plánované rodičovstvo na tej najvšeobecnejšej úrovni:

1.      Prijatie Národného programu sexuálneho a reprodukčného zdravia na princípoch Svetovej zdravotníckej organizácie

2.      Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva (SRHR) pre všetkých, ale najmä s akcentom na mládež a na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych komunít

3.      Vyvážená legislatíva úprava znenia výhrady svedomia

4.     Minimálny obsah sexuálnej výchovy ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu

4 strategické problémové oblasti[1], do ktorých sa budú sústreďovať aktivity Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, sú:   

 1.     POLITIKA (a oslovovanie verejnosti)
 2.     VZDELÁVANIE
 3.     VÝKONNOSŤ SPR (“capacity building”)
 4.     VÝSKUM

V rámci tvorby strategického plánu na najbližšie obdobie SPR tiež identifikovala aktivity podporujúce riešenie jednotlivých strategických problémov, ako aj svoju expertízu a ľudské zdroje:

STRATEGICKÁ OBLASŤ AKTIVITA KONKRÉTNEJŠIE kroky
Politika (a verejnosť) Vytvorenie koalície organizácií s PRO CHOICE zameraním.
Organizácia tlačových konferencií k relevantným témam.
Zrealizovanie okrúhleho stola s kľúčovými inštitúciami.Rôzne sprievodné aktivity, oslovujúce odbornú aj laickú verejnosť.
Vzdelávanie – Politika: Organizácia konferencií Sexuality a učiteľských konferencií
Vzdelávanie – deti: Inovácia štátneho vzdelávacieho programu Zapracovať ciele sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv do vzdelávacích programov
Vzdelávanie – multiplikátori: Vzdelávanie pracovníkov/čok CPPaP, učiteľov/iek a odborných pracovníkov/čok rôznych typov škôl, so zamerním na špeciálne školy Dotazník pre 15.000 škôl o stave sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv
Výkonnosť SPR (budovanie kapacít organizácie): Motivácia a oslovovanie nových členov/iek SPR a dobrovoľníkov/čokMonitorovanie projektových výziev a implementovanie projektov zameraných na ciele sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv Spolupráca s inými ľudskoprávnymi MVO
Oslovovanie nových členov/iek aj z radov študentov/iek

V každej zo 4 strategických oblastí sme stanovili BEZPROSTREDNÉ a STREDNODOBÉ aktivity na vykonanie ktorých sa bude SPR v najbližšom období zameriavať

BEZRPOSTREDNE MOŽNÉ AKTIVITY STREDNODOBÉ AKTIVITY
POLITIKA:
 • Zverejniť Národný program podpory sex. a reprod. zdravia NPPSRZ
 • Usporiadanie tlačovej konferencie ku konferencii SEXUALITY
 • Sledovanie legislatívneho procesu v oblasti výhrady svedomia
 Získať podporu relevantných subjektov k minimálnemu štandardu sexuálnenj výchovy na školách
VZDELÁVANIE a POLITIKA Vypracovanie minimálneho obsahu sexuálnej výchovy pre Štátny vzdelávací program ISCED 1 – 3 (základné a stredné školy)
VZDELÁVANIE
 • Definovať minimum sexuálnej výchovy
 • Preložiť štandardy sexuálnej výchovy WHO/SZO + BZGA
 • Vytvoriť dotazník o realizácii a potrebách sexuálnej výchovy na školách
 • vzdelávanie učiteľov/iek a žiakov/čok (ZŠ/SŠ/ŠZŠ/VŠ)
  • priebežné vzdelávanie
  • vzdelávanie v CPPPaP
  • vysokoškolská výučba – sexualita, etika v pomáhajúcich profesiách a príprave učiteľov
  • web stránka so vzdelávacím obsahom
  • online poradňa
 •  vytvoriť pracovnú skupinu pre minimum obsahu sexuálnej výchovy na školách
 • Vytvoriť návrh Vzdelávacieho programu pre vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v školstve
Výkonnosť SPR
 • vytvárať mládežnícku sieť dobrovoľníkov a zapájať ich do činnosti SPR
 • letná škola vrstovníckeho vzdelávania
 • organizácia súťaže pre mladých ľudí
 • vytvorenie ponuky členstva v SPR a web-prihlášky
 • zverejňovanie prehľad dobrovoľníckych aktivít v oblasti vzdelávania priamo v školskom prostredí na web stránke aj s fotogalériou
 •  hľadanie nových príležitostí financovania SPR
 • vytvoriť ponuku pre členov/ky SPR zahŕňajúcu:
  • interdisciplinárny + expertný prístup k SRHR
  • prácu v prevencii aj pri riešení problémov v SRHR
  • príležitosť byť súčasťou IPPF – najväčšej medzinárodnej MVO
  • informácie o realizovaných výskumov v oblasti SRHR
  • knižnicu
 • identifikovať potenciálnych mládežníckych lídrov/ky
 • integrovať 1-2  mladých aktívnych dobrovoľníkov/čky do Výkonného výboru
Výskum Projekt o udržateľnosti reprodukcie na Slovensku v spolupráci so SAV Projekt o udržateľnosti reprodukcie na Slovensku v spolupráci so SAV
Projekt o stave a prevencii sexuálneho násilia medzi mladými ľuďmi Y-SAV/SAV/ DG SANCO) Projekt o stave a prevencii sexuálneho násilia medzi mladými ľuďmi Y-SAV/SAV/ DG SANCO)

[1] Strategické problémové oblasti  sú definované ako také, kde neaktivita by mohla signifikantne ohroziť naše najvšeobecnejšie ciele, také, v ktorých je nevyhnutné konať, aby sa prinajmenšom udržal status quo a aby sa mohla situácia v SRHR na Slovensku zlepšovať.

%d blogerom sa páči toto: