Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Stanovy

Občianske združenie Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

§ 1
Názov, cieľ činnosti a sídlo

1. Spoločnosť pre plánované rodičovstvo vslovenskom jazyku oficiálna skratka názvu SPR , Slovak Family Planning Association vanglickom jazyku, je dobrovoľná, mimovládna organizácia, ktorá má právnu subjektivitu.

2. Všeobecným cieľom spoločnosti je podpora plánovaného rodičovstva ako základného ľudského práva deklarovaného Medzinárodnou konferenciou oľudských právach vTeheráne roku 1968.

3. Sídlom SPR je Medená 5, 811 02 Bratislava.

§ 2
Predmet činnosti

Všetky dvojice a jednotlivci majú základné právo slobodne a zodpovedne sa rozhodovať o počte svojich detí a o časovom odstupe medzi nimi, zodpovednosť dvojíc a jednotlivcov pri výkone tohto práva súvisí s potrebami ich žijúcich a budúcich detí ako aj s úlohami v spoločnosti. Predpokladom realizácie práva rozhodnúť sa o počte detí a o časovom odstupe medzi nimi je informovanosť o otázkach, ktoré sú predmetom činnosti SPR.

SPR:

 • Prispieva kvytváraniu harmonických medziľudských vzťahov založených na vzájomnej tolerancii.
 • Usiluje sa ovytváranie podmienok pre stabilitu manželstva arozvíja túžbu dvojíc privádzať na svet zdravé aželané deti.
 • Prispieva kobrode materstva aotcovstva atým podporuje právo dieťaťa narodiť sa ako želané.
 • Podporuje výchovu kplánovanému rodičovstvu, kpartnerským vzťahom akrodinnému životu, vrátane sexuálnej výchovy vzáujme šťastia jednotlivca, blaha rodiny, prospechu spoločnosti amedzinárodného porozumenia.
 • Podporuje ainformuje o možnostiach mužskej aženskej antikoncepcie adobrovoľnej sterilizácie ako preventívnych metód regulácie pôrodnosti.
 • Uznáva právo ženy na slobodný prístup klegálnemu prerušeniu tehotnosti.
 • Podporuje liečbu sterility aneplodnosti.
 • Podporuje prípravu pedagógov, psychológov, lekárov aďalších odborníkov voblasti plánovaného rodičovstva.
 • Podporuje výskum nových antikoncepčných prostriedkov umožňujúcich plánované rodičovstvo.
 • Poskytuje poradenské služby Ministerstvu zdravotníctva, Ministerstvu práce asociálnych vecí, Ministerstvu školstva aďalším ústredným orgánom štátnej správy voblasti plánovaného rodičovstva asexuálnej výchovy.
 • Národnej rade Slovenskej republiky, jej výborom aposlancom predkladá podnety anávrhy právnych predpisov garantujúcich právo na plánované rodičovstvo.
 • Organizuje aspoluorganizuje semináre, sympóziá akonferencie oplánovanom rodičovstve.
 • Vyvíja samostatnú monitorovaciu avýskumnú činnosť.
 • Spolupracuje snárodnými asociáciami plánovaného rodičovstva,sMedzinárodnou federáciou plánovaného rodičovstva a s inými národnými a medzinárodnými inštitúciami s podobnými cieľmi.

§ 3
Členstvo

1. Členom/-kou/ SPR môže byť každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorásúhlasí so stanovami apredmetom činnosti SPR. Pri prijímaní za člena/ku SSPR bude rešpektovaný zákaz diskriminácie zakéhokoľvek dôvodu.

2. Žiadosť oprijatie je písomná, rozhoduje onej výbor SPR. Proti zamietnutiu žiadosti sa možno odvolať kplenárnej schôdzi SPR. Rozhodnutie plenárnej schôdze o odvolaní je konečné.

3. Členstvo zaniká
a/ na písomnú žiadosť člena/-ky/
b/ vylúčením za závažné porušenie stanov SPR
c/ vyškrtnutím za neplatenie príspevkov počas dvoch rokov, napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu
d/ úmrtím člena/-ky/, resp. zánikom právnickej osoby
e/ zánikom združenia

4. O vyškrtnutí avylúčení rozhoduje výbor SPR. Proti rozhodnutiu výboru je možné odvolanie kplenárnej schôdzi. Rozhodnutie plenárnej schôdze oodvolaní je konečné.

§ 4
Čestné členstvo

1. Za mimoriadnu adlhoročnú aktivitu voblasti reprodukčného zdravia areprodukčných práv ľudí , ktorá vedie krozvoju SPR, môže plenárna schôdza na návrh výboru SPR udeliť navrhnutému kandidátovi čestné členstvo v SPR .

2. Čestný člen/-ka/ je oslobodený od platenia členských príspevkov.

§ 5
Práva a povinnosti členov/iek  SPR

1. Člen/-ka/ SPR má právo voliť abyť volený/-á/ do orgánov SPR. Člen/-ka/ SPR má právo navrhnúť kandidáta/-ku/ na funkciu člena/-ky/ orgánov SPR. Má hlasovacie právo vo veciach súvisiacich sčinnosťou SPR.

2. Člen/-ka/, ktorý vykonáva platenú funkciu v SPR aprávnické osoby nemajú právo včase výkonu platenej funkcie byť volení do orgánov SPR anavrhovať kandidátov na funkcie člena/-ky/ do orgánov SPR, ani právo voliť.

3. Člen/-ka/ SPR má právo zúčastňovať sa akcií organizovaných aspoluorganizovaných SPR.

4. Povinnosťou člena/-ky/ je dodržiavať stanovy SPR, platiť členské príspevky vo výške určenej plenárnou schôdzou apracovať pre plnenie predmetu činnosti SPR.

5. Pri zmene bydliska je povinný nahlásiť novú adresu.

§ 6
Orgány SPR

Orgánmi SPR sú:

1. Plenárna schôdza

2. Výbor

3. Čestný výbor

4. Štatutárny orgán

5. Revízna komisia

6. Územné pobočky

§ 7
Plenárna schôdza SPR

1. Plenárna schôdza SPR je najvyšším orgánom SPR aje utvorená zo všetkých členov /-niek/ združenia. Právnické osoby sú zastúpené štatutárnym orgánom alebo ním poverenou osobou.

2. Plenárnu schôdzu zvoláva výbor SPR najmenej raz za kalendárny rok. Na žiadosť najmenej jednej tretiny členov SPR musí výbor zvolať plenárnu schôdzu do 30 dní od doručenia žiadosti ozvolanie plenárnej schôdze. Ozvolaní plenárnej schôdze sa zo závažných dôvodov môže rozhodnúť aj výbor SPR. Vtakom prípade určí termín konania plenárnej schôdze tak, aby sa onej členovia včas dozvedeli.

3. Plenárna schôdza schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny adoplnky.

4. Plenárna schôdza SPR volí členov /-ky/ výboru arevíznej komisie spomedzi navrhnutých kandidátov /-tok/ tajným hlasovaním. Každý člen/-ka/ SPR má právo dať svoj hlas stanovenému počtu kandidátov . Zvolení za členov do orgánov SPR budú kandidáti /-ky/, ktorí získajú vporadí najvyšší počet hlasov. Vprípade rovnosti hlasov viacerých kandidátov, voľba sa opakuje, pričom sa rozhoduje len o kandidátoch srovnakým počtom hlasov. Plenárna schôdza SPR rozhoduje ovšetkých zásadných otázkach činnosti SPR.

5. Plenárna schôdza SPR rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov /niek/ na plenárnej schôdzi. Plenárna schôdza SPR je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastní minimálne polovica pozvaných členov/niek, ktorí svoju účasť potvrdili.

§ 8
Výbor  SPR

 

1. Členovia SPR navrhnú kandidátov do výboru písomnou formou, najneskôr 30 dní pred termínom konania plenárnej schôdze. Navrhnutí kandidáti/tky musia so svojou nomináciou súhlasiť písomnou formou. Pri voľbách do výboru je potrebné zohľadňovať rovnoprávne zastúpenie oboch pohlaví.

2. Výbor SPR je stálym pracovným orgánom SPR, ktorý za svoju činnosť zodpovedá plenárnej schôdzi. Výbor má najmenej päť členov. Skladá sa zprezidenta/-ky/, viceprezidenta/-ky/,pokladníka/-čky/ aďalších členov. Prezidenta/-ku/, viceprezidenta/-ku/ apokladníka/-čku/ volia spomedzi kandidátov na tieto jednotlivé funkcie členovia výboru tajným hlasovaním. Každý člen/-ka/ výboru SPR má právo dať svoj hlas jednému zkandidátov na funkcie prezidenta/-ky/, viceprezidenta/-ky/ apokladníka/-čky/. Zvolení za prezidenta/-ku/, viceprezidenta/-ku/ apokladníka/-čku/ budú tí kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet hlasov.

3. Dĺžka funkčného obdobia vo výbore je štyri roky.

4. Členovia/ky SPR môžu byť zvolení do výboru na obdobie dvoch funkčných období.

5. Dĺžka funkčného obdobia prezidenta/tky, viceprezidentka/tky a pokladníka/níčky je maximálne dvojnásobkom funkčného obdobia člena predsedníctva (8.3).

6. Schôdze výboru SPR zvoláva prezident podľa potreby, najmenej trikrát za kalendárny rok. Výbor rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov výboru. Výbor je uznášaniaschopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina.

7. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta.

8. Členovia výboru majú povinnosť zúčastňovať sa schôdzí výboru SPR. Vprípade viac ako 3 neúčastí , ktoré nebudú ospravedlnené zvážnych dôvodov, stráca člen/ka výboru SPR členstvo vo výbore.

9. Vzáujme zachovania kontinuity práce výboru SPR vprípade zníženia počtu členov výboru SPR (vzdanie sa členstva, alebo strata členstva ziných dôvodov), výbor má právo doplniť na uvoľnené miesto ďalšieho člena/-ku/ SPR.

10. Výbor najmä:

a/ riadi a zabezpečuje činnosť združenia

b/ zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie plenárnej schôdze

c/ pripravuje plán činnosti i správu o činnosti , návrh rozpočtu a je informovaný správou  o kontrole  finančného hospodárenia predkladanou revíznou komisiou.

d/ rozhoduje o zrušení združenia, ak sa plenárna schôdza  nezíde do troch mesiacov

aby rozhodla o zrušení združenia,

e/ ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia
11. Výbor môže na zabezpečenie činnosti SPR zriaďovať sekretariát, kanceláriu a podobne. Ustanovuje výkonného/ú riaditeľa/ku, ekon. námestníka/-čku/, sekretára/-ku/ a pod.

§ 9
Čestný výbor

1. SPR má poradný orgán ,čestný výbor” ,ktorý je tvorený zosobností spoločenského apolitického života. Členov /-ky/ tohto výboru menuje aschvaľuje na základe súhlasu kandidátov výbor SPR na dobu 3 rokov. Členovia súhlasia spredmetom činnosti spoločnosti. Funkciou tohto výboru je aktívna propagácia SPR, filozofie plánovaného rodičovstva, sexuálnej výchovy areprodukčných práv ľudí.

2. Členovia /-ky/ čestného výboru majú právo zúčastňovať sa schôdzí výboru SPR aostatných aktivít združenia. Na schôdzach výboru majú poradný hlas.

3. Výbor môže rozhodovať ovylúčení členov zčestného výboru, ak svojou činnosťou poškodzujú záujmy, dobré meno aciele spoločnosti.

§ 10
Štatutárny orgán

 

1. Štatutárnym orgánom spoločnosti je prezident/-ka/.Má právo konať vmene spoločnosti vplnom rozsahu. Zástupcom prezidenta je viceprezident. V osobitne výborom spoločnosti určených právomociach zastupuje prezidenta výkonný riaditeľ.

2. Podpisovanie za združenie sa uskutočňuje tak, že k názvu spoločnosti pripojí svoj podpis prezident/-ka/. Počas neprítomnosti prezidenta/-ky/ za združenie podpisuje viceprezident,a v rámci kompetencií delegovaných výborom SPR podpisuje za združenie výkonný riaditeľ/-ka/ alebo prezidentom/-kou/ poverená iná osoba.

3. Prezident/-ka/ je za svoju činnosť zodpovedný/á výboru. Rozhoduje o záležitostiach SPR, ktoré nie sú stanovami vyhradené do pôsobnosti plenárnej schôdze avýboru apriebežne onich informuje výbor SPR, pričom najmä:
– zvoláva a riadi zasadnutia výboru
– zabezpečuje realizáciu rozhodnutí výboru aplenárnej schôdze.

§ 11
Revízna komisia SPR

1. Revízna komisia kontroluje činnosť SPR najmä votázkach hospodárenia sjej majetkom.Za svoju činnosť zodpovedá plenárnej schôdzi.

2. Revízna komisia sa volí na obdobie štyroch rokov.

3. Revízna komisia má 3 členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu/kyňu.

4. Členstvo vrevíznej komisii nie je zlučiteľné sčlenstvom vo výbore SPR.

5. Činnosť komisie je priebežná akvýročnej správe SPR podáva správu o kontrolefinančného hospodárenia.

§ 12
Územné pobočky

SPR môže na území Slovenskej republiky zakladať územné pobočky. O zriadení územnej pobočky rozhoduje plenárna schôdza SPR, ktorá súčasne rozhoduje o jej organizačnej štruktúre.

§ 13
Financovanie SPR

1. Prostriedky na svoju činnosť získava SPR zčlenských príspevkov, darov, grantov adotácií od právnických osôb a fyzických osôb a z komerčnej činnosti, pokiaľ to dovoľujú právne predpisy SR.

2. Finančné prostriedky ukladá na samostatný účet vytvorený vorganizácii oprávnenej viesť účty.

3. Pokladník/-čka/ SPR na plenárnej schôdzi predkladá správu onakladaní sprostriedkami SPR afinančnom hospodárení SPR.

§14
Konflikt záujmov

1. Členovia SPR   majú zakázané profitovať zo svojho postavenia počas existencie ani      po rozpustení spoločnosti. Členovia výboru aj zamestnanci musia každoročne podpísať deklaráciu o konflikte záujmov.

2. Dobrovoľníci nesmú dostávať od SPR, ktorej sú členmi žiadne odmeny /okrem vyrovnávania výdavkov/. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na odmeny poskytnuté za jednorázové akcie najmä prednášky, vypracované články a štúdie.

3. Zamestnanie partnerov a príbuzných členov, ktorí zastávajú pozície v riadicich orgánoch spoločnosti v SPR je neprípustné.

4. Žiadny dobrovoľný pracovník/-čka/ alebo zamestnanec/-kyňa/ nesmie vedome prijať dar alebo úplatok od žiadnej farmaceutickej a dodávateľskej spoločnosti, ani od žiadneho poskytovateľa služieb alebo potencionálneho kandidáta. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na účelovo viazané príspevky a granty.

5. Žiadny dobrovoľník/-čka/ alebo zamestnanec/-kyňa/ SPR nesmie zneužiť svoje postavenie v spoločnosti pre výrobu, distribúciu a predaj akýchkoľvek tovarov, z ktorých by mohol mať priamy alebo nepriamy finančný prospech.

§ 15
Zmena stanov SPR

1. Ozmene stanov SPR rozhoduje plenárna schôdza dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov.

2. Návrh na zmenu stanov môže predložiť každý člen /-ka/ spoločnosti.

§ 16
Zánik SPR

1. SPR zaniká rozpustením alebo zlúčením siným združením na základe rozhodnutia plenárnej schôdze. Rozhodnutie je platné, ak sa zaň vyslovili tri štvrtiny prítomných členov/-niek/.

2. Na zánik organizácie sa primerane použijú ustanovenia § 70 a § 75 Obchodného zákonníka.

3. Ak zaniká organizácia, výbor ustanoví likvidátorku /likvidátora.

4. Pri likvidácii organizácie sa najprv uhradia všetky záväzky organizácie. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na všeobecne prospešné ciele a činnosti podobné cieľom likvidovaného združenia.

%d blogerom sa páči toto: