Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Výsledky

Očakávané výsledky

Zdravotníctvo predstavuje spolu so školstvom najsilnejšie feminizované odvetvie. Napriek rovnakým príležitostiam, rovnko dobrým študijným výsledkom mužov a žien a prevahe žien v zdravotníctve je ich uplatnenie sa vo zastúpenie vo vrcholových pozíciách oveľa nižšie (funguje tzv. sklenený strop). Rodový rozdiel – Gender gap – v zárobkoch aj vysokoškolsky vzdelaných mužov a žien sa na Slovensku neustále zvyšuje. Kým v r. 1996 predstavoval rozdiel v priemerných zárobkov mužov a žien 21,8%, v r. 2003 to bolo už 28%. V našom projekte chceme zistiť, nakoľko sa táto situácia týka aj zdravotníctva a pátrať po jej príčinách.

Pracoviská reprodukčného zdravia sú ideálnou cieľovou skupinou pre rodové scitlivovanie z dvoch dôvodov:

1. hoci v pozícií sestričiek i lekáriek pracujú prevažne ženy, na vedúcich rozhodujúcich pozíciách sa ich nachádza len veľmi málo.

2. pacientkami na prcoviskách reprodukčného zdravia sú prevažne ženy, ktoré vyžadujú rodovo-citlivý prístup. Z dennej praxe a z výsledkov sťažností prichádzajúcich na Ministerstvo zdravotníctva, Jednotku práv pacienta vieme, že len málo pracovísk spĺňa predstavy a požiadavky žien ohľadom prístupu k nim. V súčastnosti je zreteľná tendencia „úniku” pacientiek k určitým zariadeniam, ktoré sa vyznačujú citlivým prístupom k pacientkám. Rodové tréningy s cieľom rodového scitlivovania znamenajú trvalú udržateľnosť pracovísk a tým pracovných miest v službách reprodukčného zdravia.

Očakávané výsledky projektu:

1. Zistené rodové pomery v medicínskom vzdelávaní a na pracoviskách reprodukčného zdravia

Nedostatok rodovo-špecifických dát nedáva v súčasnosti možnosť vykonať spoľahlivú rodovú analýzu a stanoviť rodové pomery v zdravotníckych zariadeniach. Z prvého pohľadu je jasné, že na úrovni obslužného zdravotníckeho personálu bude potrebné motivovať mužov, nakoľko sú tieto pozície takmer úplne obsadené ženami. Aká je situácia na lekárskych pozíciách, nie je z dostupných dát možné stanoviť. Rovnako zaujímavé bude porovnanie výšky zárobku lekárov a lekáriek a vyhodnotenie s ohľadom na študijné výsledky mužov a žien.

Kvantitatívny prieskum zastúpenia mužov a žien a ich študijných výsledkov na dvoch univerzitách v rámci SR v súčasnosti a v odstupe niekoľko rokov nám poskytne obraz o vývoji a trende záujmu žien a mužov o medicínske povolanie. Ďalší kvantitatívny prieskum na pracoviskách reprodukčného zdravia nám poskytne obraz o rodových pomeroch na spomínanýc pracoviskách. Kvalitatívnym prieskumom – diskusiami formou focus group zistíme prekážky kariérneho postupu žien a ich adekvátneho uplatnenia v pracovnom procese. Pre poznanie širších súvislostí zrealizujeme výskum, ktorého cieľom je poznanie príčin a kontextov odlišnosti životných štýlov žien a mužov v súčasnej etape akcelerovanej transformácie a odlišností vnímania a uskutočnovania/napĺňania občianstva mužmi a ženami v rozličných profesných, vzdelanostných, vekových a regionálnych kohortách.

2. Vypracovaný návrh opatrení na zlepšenie rodových pomerov a diseminácia medzi odbornou verejnosťou

V spolupráci so zahraničnými expertmi/kami vypracujeme návrh opatrení, ktoré budú zamerané na zlepšenie rodových pomerov na pracoviskách reprodukčného zdravia. Návrh bude predstavovať metodiku pre aktérov rozhodovacích procesov na všetkých úrovniach rozhodovania, ako cielene pôsobiť k vyrovnávaniu rodových pomerov. Nakoľko gender maistreaming je typický top-down proces, návrh predstavíme na relevantných ministerstvách a to najma na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstve zdravotníctva

3. Zlepšená rodová citlivosť v medicínskom vzdelávaní

Zavedenie rodového vzdelávania na vysokú školu medicínskeho zamerania predstavuje systematické riešenie s dlhodobým efektom, ktorého výsledky bude možné vyhodnotiť až po rokoch. Je však predpokladateľné, že generácia mladých lekárok a lekáriek, vyrastajúcich s pojmami ako rodová rovnosť a rodovo-citlivý prístup alebo gender mainstreaming bude pristupovať otvorenejšie a citlivejšie k otázke ľudských práv žien a ich rovnoprávneho postavenia v pracovnom a rozhodovacom procese.

Porovnanie so súčasným stavom:

V súčasnosti nie je v zdravotníctve a ani v príslušnom vzdelávaní venovaná pozornosť rodovej problematike. Ľudské práva žien ako prijímateliek služieb zdravia boli v minulosti predmetom verejnej kritiky (problém sterilizácie rómskych žien, sťažnosti na Jednotku práv pacienta ohľadom necitlivého prístupu personálu). Rodové scitlivovanie je preto potrebné nielen v oblasti pracovných vzťahov, ale i vzťahu personálu k pacientkám.

Reálnosť dosiahnutia výsledkov:

Všetky uvedené výsledky považujeme za reálne dosiahnuteľné. Najväčší problém môžu predstavovať vedúci pracovníci nemocníc resp. pracovísk reprodukčného zdravia, ktorí spravidla nepovažujú problematiku nevyvážených rodových pomerov za prioritnú. Predpokladáme, že pod tlakom EÚ sa aj u nás budú postupne zavádzať požiadavky na uplatňovanie rodového hľadiska v pracovnom procese. Rodové tréningy, ktoré sú plánované na rok 2007, by mali byť práve vďaka vplyvu a požiadavkám EÚ na pracoviskách vítané. V súkromných nemocnočných zariadeniach budú tieto zrejme navyše znamenať súčasť záujmu o celkové skvalitnenie služieb a rodovo-citlivý prístup k pacientkám.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: