Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Partneri

Partnerské organizácieSlovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu – zodpovednosť za koordináciu projektu a vyhľadávanie zahraničných partnerov, vypracovávanie správ a evaluáciu, vypracovanie metodík, spracovanie a analýza dát, preklad a tlač materiálov, prípravu publikácií a podkladov, organizáciu konferencií a mítingov. SSPRVR zabezpečí exertov/ky pre rodové analýzy, rodové tréningy a medicínske vzdelávanie z radov vlastných členov/ien, ktorí/é majú v danej problematike expertné znalosti a skúsenosti.

Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu (SSPRVR) je jednou z najznámejších organizácií zaoberajúch sa reprodukčným zdravím a reprodukčnými právami. Ako členská organizácia Medzinárodnej fererácie pre plánované rodičovstvo (IPPF) je informovaná o najnovších trendoch a poznatkoch v oblasti reprodukčného zdravia a kvality služieb. Rodová rovnosť a Gender Maistreaming sú princípy, ktoré IPPF zaradila do systému svojej práce a využíva ich vo všetkých rozhodovacích procesoch. SSPRVR ich tiež akceptovala a používa na všetkých úrovniach.

Experti a expertky SSPRVR pracujú v oblasti rodovej rovnosti, reprodukčného zdravia a reprodukčných práv na Slovensku od r. 1992 a pripravili o.i. návrh Národnej stratégie reprodukčneého zdravia na Slovensku. Organizácia uskutočnila niekoľko projektov v oblasti reprodukčného zdravia zameraného najmä na marginalizované skupiny ako sú rómske ženy. SSPRVR disponuje personálnymi, odbornými a technickými predokladmi na realizáciu projektu.

Ďalšie informácie na stránke http://www.rodicovstvo.sk

Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV – zodpovednosť za zber dát pre kvalitatívne a kvantitatívne prieskumy v rámci projektu a ich organizácia, štatistické spracovanie dát

Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV (KVSBK) vznikol v roku 1990 ako pracovisko základného výskumu zameraného na komplexné vzťahy medzi biologickými, sociálnymi a kultúrnymi aspektami ľudského bytia. V tomto zmysle sa zameriava na komunikáciu, ktorá je tak predmetom výskumu, ako aj jeho metodologickým rámcom. Výskumy sa koncentrujú do dvoch tematických prúdov:

1) problematika zdravia a zdravého životného štýlu (psychológia sexuálneho zdravia, špecifické aspekty vzdelávania pri odlišnostiach kognitívneho vývinu, životné prostredie a ľudské správanie, rizikové správanie, životný štýl) a

2) problematika ľudskej mentálnej, individuálnej, sociálnej a kultúrnej identity.

Z metodologického hľadiska sú v popredí tri princípy: transdisciplinarita, medzikultúrny porovnávací rámec a kvalitatívna metodológia v kombinácii s ďalšími prístupmi. Popri riešení vedeckých výskumných úloh v rámci grantovej schémy VEGA pracovisko v ostatných rokoch získalo a úspešne rieši/lo medzinárodné výskumné a aplikačné projekty (Svetová zdravotnícka organizácia, 5. Rámcový program EÚ, Medzinárodná organizácia pre migráciu atď.) a na objednávku vypracúva expertízy. Bližšie informácie o KVSBK sú prístupne na adrese: http://www.kvsbk.sav.sk/

Centrum rodových štúdií FF UK – zodpovednosť za pilotný projekt začlenenia rodovo-citlivého vzdelávania do vzdelávacieho programu vysokej školy, vypracovanie syláb a podkladov k vzdelávaniu

Centrum rodových štúdií FiF UK bolo zriadené ako špecifické vzdelávcie pracovisko pre rodové vzdelávanie a je jediným na tejto úrovni na Slovensku, ktoré sa venuje vzdelávaniu v rodovej oblasti. Má skúsenosti a odborné zázemie na zavádzanie rodovo-citlivého vzdelávania do vyučovacieho procesu.

%d bloggers like this: