Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Ciele

Hlavný cieľ projektu:Uplatňovanie rodovej rovnosti v pracovnom procese v súlade s princípmi EÚ

Hlavný cieľ projektu vychádza priamo z témy výzvy „Znižovanie rozdielov medzi pohlaviami a podporovanie pracovnej desegregácie”.

Špecifické ciele projektu:

1. Pripravenie komplexnej metodiky pre zlepšenie rodových pomerov v pracovnom procese

2. Zvýšenie rodovej citlivosti v procese medicínskeho vzdelávania a na pracoviskách reprodukčného zdravia a

Obsahom projektu je v súlade s výzvou zavádzanie rodovo-špecifického prístupu do vzdelávania v medicíne a ale i rozhodovacích procesov na pracoviskách reprodukčného zdravia. Projekt má ambíciu uviesť využívanie princípu Gender Mainstreaming na pracoviská reprodukčného zdravia a zaviesť rodovo-citlivé vzdelávanie do programu vyskokej školy medicínskeho zamerania.

Gender Mainstreaming je inovatívny, v zahraničí overený princíp slúžiaci na vyrovnávanie rodových rozdielov. Pozostáva z vykonania rodovej analýzy, zistenie príčin rodovej nerovnovážnosti a navrhnutie opravných opatrení. Gender Mainstreaming je typický top-down proces, ktorý využíva vo všetkých oblastiach politiky aj Európska Únia. Slovenská republika sa vstupom do EÚ rovnako zaviazala k jeho využívaniu. Zdravotnícke zariadenia, ktoré sú v rukách štátu alebo samospráv predstavujú ideálnu možnosť aplikácie tohoto princípu.

V rámci projektu uskutočníme rodový audit na pracoviskách reprodukčného zdravia a v medicínskom vzdelávaní a výsledky auditu podrobíme rodovej analýze. Podľa výsledkov analýzy navrhneme opatrenie pre vyrovnávanie rodových rozdielov. Zabezpečíme vzdelanie multiplikátoov/iek pre rodové tréningy, ktoré sú neoodeliteľnou súčasťou rodového scitlivovania a následne uskutočníme rodové tréningy na pracoviskách reprodukčnéh zdravia. Ako pilotný projekt začleníme rodové vzdelávanie do vzelávacieho programu vybranej vysokej školy medicínskeho zamerania.

V projekte využijeme silné stránky našej cieľovej skupiny ako je vysoká zamestnanosť žien a možnosť uplatnenia top-down procesu vo verejnom sektore. Najväčšie ohrozenie môžu predstavovať vedúci pracovníci nemocníc resp. pracovísk reprodukčného zdravia, ktorí spravidla nepovažujú problematiku nevyvážených rodových pomerov za prioritnú. Predpokladáme, že pod tlakom EÚ sa aj u nás budú postupne zavádzať požiadavky na uplatňovanie rodového hľadiska v pracovnom procese. Rodové tréningy, ktoré sú plánované na rok 2007, by mali byť práve vďaka vplyvu a požiadavkám EÚ na pracoviskách vítané. V súkromných nemocničných zariadeniach budú tieto zrejme navyše znamenať súčasť záujmu o celkové skvalitnenie služieb a rodovo-citlivý prístup k pacientkám.

Projekt spĺňa operačný cieľ opatrenia: Rodová senzibilizácia rôznych zainteresovaných aktérov, ktorých činnosť má dopad na situáciu na trhu práce (zamestnávatelia, odbory, štátna správa a územná samospráva, školstvo) a podpora rodovo citlivého vzdelávania, rodového auditu a výskumu ako prostriedkov na dosiahnutie rodovej rovnosti na trhu práce.

Projekt využíva pri implementácii oprávnené aktivity v rámci opatrenia:

a. rodové tréningy a aktivity na redukciu horizontálnej segregácie, zamerané na rodovú senzibilizáciu zamestnávateľov

b. rodovo špecifické vzdelávanie pre pedagogických pracovníkov a pracovníčky, zamerané na zvýšenie ich rodovej citlivosti;

c. budovanie databáz za jednotlivé oblasti rovnosti príležitostí žien a mužov a založenie longitudiálnych výskumov ako aj získavanie rodovo diferencovaných údajov v oblasti rovnosti žien a mužov na trhu práce;

d. špecifický výskum nerovnosti v odmeňovaní a rodovej segregácie povolaní a diseminácia poznatkov (zameranie na príčiny a možnosti ich odstránenia);

e. vytvoriť merateľné indikátory na monitorovanie postupu a pilotné meranie týchto zmien v rámci jednotlivých oblastí

výskumy zamerané na informovanosť o gender mainstreamingu v rôznych sektoroch trhu práce a analýza získaných skúsenosti za účelom vytvorenia efektívnych postupov pre rôzne sektory a ich následná implementácia

%d bloggers like this: