Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Aktivity

 Aktivita č. 1 : Analýza rodových pomerov v pracovnom a vo vzdelávacom procese

Rodová analýza a zistenie rodových pomerov je základným predpokladom a prvým krokom pre zavedenie gender mainstremingu v danej oblasti.

Kvalitatívnou a kvantitatívnou analýzou rodových pomerov na pracoviskách reprodukčného zdravia a v medicínskom vzdelávacom procese zistíme povahu nerovnováhy rodových pomerov v kariérnom postupe a zárobkoch. Pomocou individuálnzch interview a rozhovorov vo focusových skupinách budeme hľadať príčiny rodových rozdielov a tzv. gender gapu (rodový rozdiel v zárobkoch).

Inovatívnosť tohoto postupu spočíva v cielenom zisťovaní príčin rodovej nerovnováhy. Hoci sa na Slovensku každoročne hodnotí postavenie žien a mužov v pracovnom procese a porovnáva výška ich príjmu, hlbšie analýzy zisťujúce príčinu rozdielov sa nerobia.

Aktivita 1. bude pozostávať z troch podaktivít, ktoré spolu vytvoria ucelený obraz rodových pomerov v medicíne, konkrétne na prcoviskách reprodukčnho zdravia.

1. 1 Rodový audit na vysokých školách medicínskeho zamerania

Cieľ aktivity: zistenie rodových pomerov vo vyučovacom procese medicíny.

Pre spoznanie východiskového rodového zastúpenia u cieľovej skupiny, vstupujúcej na pracovný trh v zdravotníctve, vykonáme rodový audit na vysokých školách medicínskeho zamerania. Kvantitatívny prieskum zastúpenia mužov a žien a ich študijných výsledkov na dvoch univerzitách v rámci SR v súčasnosti a v odstupe niekoľko rokov nám poskytne obraz o vývoji a trende záujmu žien a mužov o medicínske povolanie.

Postup realizácie aktivity:

Na dvoch vybraných univerzitách sa na medicínskych fakultách sa formou kvantitatívneho prorovnania určí rodové zastúpenie medzi študujúcimi. Osobitne sa budú vyhodnocovať rodové zastúpenie a študijné výsledky pri študujúcich so zameraním na reprodukčné zdravie, nakoľko práve na tieto pracoviská sa projekt sústredí. Výsledky porovnáme s prieskumom v nemocniciach (aktivita 1.2), čím sa potvrdí resp. vylúči príčina nízkeho zastúpenia žien už v medicínskom štúdiu.

1.2. Rodový audit na pracoviskách reprodukčného zdravia

Cieľ aktivity: zistenie rodových pomerov na pracobiskách reprodukčného zdravia

Poznanie skutočných rodových pomerov na pracoviskách je základným predpokladom pre ich zlepšovanie. Hoci všeobecne je známe prefeminizovanie zdravotníctva, skutočné pomery v rozhodovacích procesoch nepoznáme. Rodový audit nám poskytne potrebné východiskové údaje pre ďalší postup. Výsledky prieskumu spracujeme podľa rodovo špecifického hľadiska a vykonáme rodovú analýzu získaných dát. Porovnaním s výsledkami aktivity 1.1 určíme, či je rodové zastúpenie na pracoviskách reprodukčného zdravia adekvátne študijným výsledkom resp. inteligenčnému a vzdelanostnému potenciálu žien a mužov. V prípade rozdielov (ktoré prepokladáme) budeme pátrať po príčinách formou kvalitatívnej analýzy.

Prieskum rodových pomerov na pracoviskách reprodukčného zdravia – Kvantitatívna analýza: vo vybraných nemocniciach zistíme rodové pomery na pracoviskách reprodukčného zdravia – t.j. počet zamestnaných mužov a žien, ich pozície v rozhodovacích procesoch (podľa možnosti aj výšku odmeňovania a tzv. „gender gap” – rodový rozdiel vo výške finančného ohodnotenia.

Kvalitatívny a kvantitatívny prieskum zameraný na určenie príčin rodových rozdielov. Diskusiami formou focus group a individuálnymi pološtruktúrovanými interview v zdravotníckych zariadeniach s lekárkami, prípadne sestričkami a inými zamestnankyňami, ako aj s aktérmi rozhodovacích procesov o ich postavení, možnostiach zosúladenia rodinného a pracovného života a prekážkach kariérneho prístupu a iných faktoroch, brániacich ženám v kariére, zistíme príčiny rodovej nerovnosti a identifikujeme možné alternatívne scenáre vývoja tejto problematiky. Kvalitatívne zisťovanie bude sprevádzané dotazníkom mapujúcim základné parametre rodovej vyrovnanosti – najmä z aspektu rozvoja individuálnej kariéry mužov a žien. Súčasťou výskumu bude aj zistenie informovanosti o gender mainstreamingu.

1.3. Výskum kontextov rodovosti

Cieľ aktivity: zistenie kontextov rodovosti

Okrem cieleného rodového auditu sa nadväzne zrealizuje výskum, ktorého cieľom je poznanie príčin a kontextov odlišnosti životných štýlov žien a mužov v súčasnej etape akcelerovanej transformácie a odlišností vnímania a uskutočnovania/napĺňania občianstva mužmi a ženami v rozličných profesných, vzdelanostných, vekových a regionálnych kohortách. Toto poznanie je rozhodujúce pre efektívnu implementáciu programov, ktoré z tohto projektu vyplynú pre budúcnosť a pre efektívny gender mainstreaming v oblasti trhu práce a vzdelávania. Kvalitatívny výskum životného štýlu a občianskej participácie bude uskutočnený metódou dotazníkovou, fokusových diskusií a individuálnych interview na vzorke pokrývajúcej základné vzdelanostné, profesné, regionálne a vekové kohorty (8 regiónov, 3 stupne vzdelania, 3 vekové kohorty, 5 profesných skupín).

Aktivita 2. Vypracovanie návrhu opatrení na zlepšenie rodových pomerov – nadnárodná spolupráca

Vychádzajúc z rodového auditu a rodovej analýzy ďalším krokom v stratégii Gender Mainstreaming je navrhnutie opatrení na zlepšenie rodových pomerov. Pokiaľ výsledok predchádzajúcich aktivít potvrdí predpoklad o nerovnakých rodových pomeroch v zamestnanosti v zdravotníckych zariadeniach (pracoviskách reprodukčného zdravia), vychádzajúc zo zahraničných skúseností navrhneme radu opatrení, ktoré prispejú k vyrovnávaniu týchto rodových pomerov.

Inovatívnosť takéhoto postupu spočíva v jeho uplatnení na slovenské pomery. Navrhnutie a zavedenie vyrovnávacích opatrení – tzv. positiv action – je bežný pri uplatňovaní princípu gender mainstreaming v krajinách EÚ, kde má jeho zavedenie už tradíciu. Na Slovensku sa zatiaľ takýto postup v praxi nezaviedol a ani vypracovaniu návrhu vyrovnávacích opatrení pre zlepšenie rodových pomerov na konkrétnych pracoviskách sa – s výnimkov niektorých súkromných podnikov – nemá v našej verjnej sfére tradíciu. Jediným návrhom vyrovnávacích opatrení pre účasť žien v politike bol pokus o zavedenie tzv. kvótového systému, ktorý však nenašiel dostatočnú politickú podporu.

Cieľ aktivity: vypracovanie opatrení pre zlepšenie rodových pomerov v spolupráci so zahraničnými expertmi/kami z TCA

Opatrenia budeme konzultovat v rámci nadnárodnej spolupráce na seminári so zahraničnou účasťou, kde porovnáme zo zahraničia známe postupy a vypracujeme „best practice” metodiku pre znižovanie rodových pomerov na pracivikách reprodukčnéhp zdravia. Výsledky prieskumov a návrh opatrení vydáme formou publikácie, ktorú poskytneme odbornej verejnosti. Obsah brožúrky zverejníme na webovej stránke a CD nosiči. Nakoľko Gender Mainstreaming je typický top-down proces, preto je potrebné získať pre jeho skutočné uplatnenie v praxi aktérov rozhodovacích procesov. Návrh opatrení predstavíme relevantným aktérom najmä na Ministerstve zahraničných vecí, ale i iných inštitúciách.

Aktivita 3. Pilotné opatrenia na zlepšovanie rodovej citlivosti

Štandardným opatrením pri zavádzaní gender mainstreamingu do praxe je rodové vzdelávanie a scitlivovanie aktérov rozhodovacích procesov a pracovníkov/čky cieľovej skupiny. Tzv. rodové tréningy sa v progresívnych krajinách EÚ stali základným predpokladom zlepšovania rodových pomerov. Počas tréningov sa účastníci/čky dozvedia o definícii rodu ako sociálne konštruovaného obrazu projektovaného na biologické pohlavie, o existencii a fungovaní tzv. rodových stereotypov a o bariérach, predsudkoch a prekážkach, ktoré bránia ženám v pracovnom uplatnení a o možnostiach ich odstraňovania.

Na Slovensku zatiaľ neeexistujú vyškolení/é tréneri/ky v rodovej oblasti, preto je táto aktivita vysoko inovatívna. Kvôli tomuto nedostatku budeme musieť angažovať ako trénerov/ky zahraničné skupiny, ktoré vyberieme formou verejného obstarávania.

Ďalší spôsob rodového scitlivovania je jeho zavedenie priamo do vzdelávacieho procesu, čo bude jednou z podaktivít. Dôležitou súčasťou bude aj evaluácia vyhodnotenie vzdelávacieho procesu.

Celá aktivita 3 bude pozodtávať z troch podaktivít.

3.1 Vyškolenie multiplikátorov/iek pre rodovú senzibilizáciu

Cieľ aktivity: Vyškolenie multiplikátorov/iek pre rodovú senzibilizáciu pomocou zahraničných expertov/tiek

V spolupráci so zahraničními lektormi a lektorkami (mimo TCA) vyškolíme tím, ktorý bude poskytovať rodové tréningy a konzultácie pre zdravotnícky personál v službách reprodukčného zdravia. Na záver tréningov v spoločnej diskusii aktérov vyhodnotíme kvalitatívne úroveň tréningov a vypravovaných materiálov, pričom tieto otestujeme na cieľovej skupine. Na základe tréningového programu WHO a v spolupráci so zahraničnou partnerskou organizáciou vypracujeme vhodný tréningový manuál prispôsobený na pomery slovenského zdravotníctva. Vyškolení/é multiplikátori/ky budú základným tímom pre vyškolenie personálu pre rodové tréningy aj v iných oblastiach zdravotníctva a pracovného procesu. Vyhodnotenie a evaluácia rodových tréningov je dôležitým faktorom pre zistenie kvalitatívnej zmeny rodového scitlivovania. V spolupráci s odborníkmi a odborníčkami SAV vypracujeme dotazník indikujúci mieru rodovej citlivosti u účastníkov a účastníčiek tréningov, ktorý vyplnia na začiatku a na konci tréningu.

3.2 Zlepšenie rodovej citlivosti vysokých školách medicíny

Cieľ aktivity: Pilotný projekt pre zavedenie rodovo-citlivého vzdelávania na vysokej škole

Zahrnutie rodových tréningov a rodovo-citlivého vzdelávania do vzdelávacieho procesu vysokých škôl je z dlhodobého hľadiska najefektívnejším nástrojom rodového scitlivovania v zdravotníctve. V spolupráci s vybranou vysokou školou vypracujeme curriculum pre zaradenie predmetu rodového vzdelávania do vyučovacieho programu. Odborníci a odborníčky na rodovú problematiku s pedagogickým zameraním vypracujú a otestujú študijné materiály vhodné pre rodové scitlivovanie študentov a študentiek medicínskeho zamerania. V spolupráci s vybranou vysokou školou počnúc septembrom 2006 uvedieme do praxe rodový vzdelávací program. Naši experti/ky budú prednášať jednak pedagogidkým pracovníkom/čkam z univerzity, jednak zavedú pravidelné prednášky do akreditovaného programu vysokej školy.

Kvalitu vzdelávania a mieru rodového scitlivenia pedagogických pracovníkov/čiek a študuentov/iek vyhodnotíme podľa dotazníka vypracovaného v aktivite 4.6. Počas prednášok lektori a lektorky identifikujú možných záujemcov a záujemnkyne pre problematiku, ktorých budeme motivovať, aby sa tematikoou zaoberali aj do budúcnosti.

3.3 Evaluácia a propagácia projektu

Cieľ aktivity: Evaluácia výsledkov aktivít, spracovanie publikácií a manuálov, publicita a šírenie dobrej praxe

Na konci pilotného vzdelávania na vysokých školách vzájomnou diskusiou zúčastnených a oponentúrou s oborníkmi z SAV zhodnotíme projekt a výsledky dotazníkového prieskumu. Vyhodnotíme nedostatky a návrhy vylepšení zapracujeme do celkovej metodiky. Postup pri zavádzaní metodiky gender mainstreaming na pracoviskách reprodukčného zdravia spracujeme ako „best practice” pre uplatnenie v iných oblastiach pracovného procesu doma i v zahraničí.

Projekt predstavuje zavedenie stratégie Gender Mainstreaming ako inovatívneho postupu pre zníženie rodových rozdielov a môže slúžiť ako vzorový postup i pre iné oblasti pracovného procesu. Preto venujeme jeho prezentácii a šíreniu medzi odbornou verejnosťou doma i v zahraničí veľkú pozornosť. Formou brožúrky spracujeme metodiku, použitú v projekte a vyhodnotenie jej efektívnosti a dopadu. Brožúrku vytlačíme a diseminujeme medzi odbornou verejnosťou.

Výsledky projektu odprezentujeme médiám na tlačovek konferencii. Úspešnosť tlačovej konferencie vyhodnotíme podľa účasti novinárov a novináriek a monitoringu tlače a elektronických médií. V rámci platených PR aktivít zabezpečíme uverejnenie článkov v relevantných médiách.

V rámci aktivity sa budú pravidelne vypracovávať správy a formulovať závery riešení.

Aktivita 4. Management projektu

Cieľ aktivity: Koordinácia a manažovanie projektu

Projekt bude manažovaný lead partnerom SSPRVR. Manažérka projektu bude zodpovedný za prípravu a dopracovanie projektu, koordináciu celého projektu, sledovanie realizácie a monitoring, vypracovanie správ a podkladov a organizáciu podujatí. Finančná manažérka projektu bude zodpovedná za účtovníctvo, finančnú kontrolu a vyúčtovanie projektu smerom k RO. Pri manažovaní projektu bude využívaná kancelária SSPRVR a uplatňované náklady na prenájom priestorov, ich dovybavenie, komunikáciu, techniku a iné služby.

Aktivit 5. Nadnárodná spolupráca

Cieľ aktivity: Výmena skúseností a šírenie dobrej praxe na medzinárodnej úrovni

V spolupráci s partnerskými organizáciami zo Španielska uskutočníme sériu stretnutí, študijných pobytov a konferencií na výmenu skúseností z oblasti gender maistreamingu. Podrobné aktivity sú popísané v projekte TCA.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: