Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Projekty

V rokoch 1995 – 1997 realizovala SSPRVR na Slovensku v spolupráci s IPPF (International Planned Parenthood Federation) so sídlom v Londýne v rámci LIEN programu Phare projekt „Improving Women’s Health in Slovakia through the Development of  Sustainable Reproductive Health  Care Services”.

Projekt s Eltom John Fundation – zapojenie zdravotných sestier do prevencie infekcie HIV – v roku 1996 získala SSPRVR grant, venovaný na vzdelávanie zdravotných sestier. V spolupráci so SPAM (Slovenská postgraduálna akadémia medicíny) boli zorganizované na pracoviskách SPAM v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach tri workshopy venované príprave zdravotných sestier na oblasť prevencie HIV infekcie. Spolu sa na workshopoch zúčastnilo 90 zdravotných a ženských sestier.

Nadáciou otvorenej spoločnosti financovaný projekt Zvýšenie informovanosti rómskej minority a marginálnych skupín obyvateľstva v oblasti ochrany sexuálneho, reprodukčného zdravia,  plánovaného rodičovstva a prevencia sexuálnych rizík v regióne Gemer” sa SSPRVR od januára 2004 snaží pozdvihnúť úroveň príslušníkov rómskej menšiny a ostatných marginálnych skupín obyvateľstva na Gemeri v danej oblasti.

Čo sme už urobili

Svoje aktivity sme začali spoluprácou s masmédiami, propagáciou plánovaného rodičovstva a kultivovanej sexuality. Informovali sme opopulačných problémoch sveta aoľudských právach uznaných na pôde OSN, medzi ktoré patrí aj právo človeka slobodne rozhodovať opočte svojich detí.

Prostredníctvom grantu LIEN programu PHARE – Rady Európy sme spoluorganizovali projekt:Profesionálna príprava pre výchovné avzdelávacie pôsobenie na deti votázkach rodičovstva aetiky intímnych vzťahov“.

Boli sme spoluorganizátormi medzinárodnej konferencie “Učiteľ a sexuálna výchova”, ktorá sa konala na Pedagogickej fakulte Univerzity vNitre.

Z finančnýchprostriedkov grantu LIEN programu PHARE – Rady Európy, sme vykonali prvú štúdiu na Slovensku o reprodukčnom správaní slovenských žien, ktorú sme zadali agentúre FOCUS. Na základe výpovedí slovenských žien boli analyzované názory a reprodukčné správanie žien vo fertilnom veku, ktoré z hľadiska plánovaného rodičovstva nepochybne predstavujú najdôležitejšiu cieľovú skupinu. Výskum sa tiež zameriaval na sexuálne správanie mladých dievčat a vedomosti, ktoré majú ženy o zásadách reprodukčného zdravia, ako aj na príčiny nepoužívania antikoncepčných prostriedkov u žien, ktoré sú v riziku neželanej tehotnosti. Štúdia ďalej skúmala demografickú a sociálno-kultúrnu podmienenosť jednotlivých postojov a názorov. Dôvodom pre túto štúdiu bolo získanie objektívnych údajov, aby slovenské zdravotníctvo, ale aj medzinárodné a miestne mimovládne organizácie mohli prispieť k optimalizácii reprodukčného zdravia slovenskej populácie. Ktomu je nevyhnutné poznať reálne sexuálne a reprodukčné správanie obyvateľstva, úroveň vedomostí o možnostiach ochrany pred neželaným tehotenstvom, sociálnu akceptovateľnosť jednotlivých antikoncepčných metód a prostriedkov a úroveň informovanosti o sexuálnom a reprodukčnom zdraví.

Z finančnýchprostriedkov grantu LIEN programu PHARE – Rady Európy, sme preložili, vydali amedzi profesionálov pracujúcich voblasti reprodukčnej medicíny aj distribuovali spoločnú publikáciu Medzinárodnej federácie gynekológov apôrodníkov (FIGO) aSvetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Plánovanie rodiny. Uvedené sú vnej filozofické východiská OSN oplánovanom rodičovstve apopísané sú výhody a riziká všetkých dostupných metód, umožňujúcich ľuďom vedome kontrolovať svoju plodnosť.

Z finančných prostriedkov grantu IPPF sme vydali množstvo informačných letákov ojednotlivých metódach plánovaného rodičovstva, určených pre laickú verejnosť.

SPR opakovane organizovala interdisciplinárne konferencie o aktuálnych problémoch plánovaného rodičovstva a reprodukčného zdravia, určených pre profesionálov atak vytvárala rámec pre profesionálnu, neemotívnu diskusiu.

%d blogerom sa páči toto: