Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Ciele

SPR iniciuje a podporuje vytvorenie vzdelávacieho systému pripravujúceho najširšie vrstvy obyvateľstva s dôrazom na mládež na zodpovedné a plánované rodičovstvo, etiku vzťahov medzi mužom a ženou a kultivovaný sexuálny život.

Prečo sú dôležité informácie?

 • ľudia majú právo aj možnosti využívať metódy na regulovanie svojej plodnosti avyhnúť sa tak neželanému tehotenstvu.
 • deťom amládeži umožňujú lepšie sa chrániť pred sexuálnym zneužívaním, sexuálnou agresivitou ipred infekciou HIV/AIDS
 • bezpečnosť metód plánovaného rodičovstva sa zvyšuje, ak ju predpisujú odborníci, ktorí sledujú zdravotný stav jej užívateľov.

Preto chceme

 • presadiť povinnú výchovu ku kultivovanej sexualite na všetkých stupňoch škôl
 • presadiť prípravu učiteľov pre predmet sexuálna výchova pre všetky stupne atypy škôl.
 • rozšíriť predmet sexuálna výchova areprodukčné zdravie na lekárskych fakultách
 • sledovať dynamiku vedomostných zmien, postojov asexuálneho správania detí, mládeže aostatnej populácie.
 • podporovať právo slobodnej voľby mužov ažien rozhodovať osvojom reprodukčnom zdraví, sexuálnom živote apotomstve na základe dostatočného množstva objektívnych informácií.

Preto mienime

 • zúčastňovať sa na tvorbe zákonov týkajúcich sa reprodukčných práv
 • monitorovať dodržiavanie medzinárodne uznávaných reprodukčných práv ľudí vrátane práva na prístup kbezpečnému, teda lekárom vykonanému prerušeniu tehotnosti

Preto robíme 

 • prostredníctvom grantu IPPF aobčasných sponzorov podporujeme činnosť Centra plánovaného rodičovstva vRoosveltovej NsP vBanskej Bystrici aCentra plánovaného rodičovstva pre dorast vBratislave na Vajnorskej ulici.
 • Vspolupráci sCentrami poradensko-psychologických služieb vydávame informačný Bulletin “Empatia”, určený pre profesionálov – psychológov pracujúcich v “Centrách” apre ďalších členov SSPRVR. Vytvára rámec pre výmenu skúseností.
 • organizujeme odborné konferencie pre lekárov, učiteľov atlačové konferencie pre novinárov
 • aktívne sa zúčastňujeme na živote mimovládneho – tretieho sektora, ako aj na pripomienkovaní vznikajúcej legislatívy regulujúcej činnosť mimovládnych organizácií.
 • spolupracujeme smedzinárodnými inštitúciami zastrešenými vOSN, ako aj sďalšími inštitúciami, ktoré sú aktívne voblasti plánovania rodiny aochrany reprodukčných práv ľudí.

Preto poskytujeme

 • odborné konzultácie aporadenstvo pre učiteľov, vychovávateľov, lekárov, zdravotné sestry amládež
 • metodickú pomoc, odborné apropagačné materiály ktéme plánovaného rodičovstva, reprodukčného zdravia aľudských práv vtejto oblasti
 • kontakty na inštitúcie OSN, IPPF ana naše sesterské organizácie na celom svete

Našim členom sa môže stať každý občan, ktorý má záujem riešiť problémy plánovaného rodičovstva a reprodukčného zdravia tak, aby boli rešpektované základné reprodukčné práva ľudí.

%d blogerom sa páči toto: