Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

O nás

“Reprodukčné zdravie je stav úplnej fyzickej, mentálnej a sociálnej pohody,  a nielen chýbanie ochorenia alebo poruchy, vo všetkých prípadoch,  vzťahujúcich sa k reprodukčnému systému, k jeho funkciám a procesom. 
Reprodukčné zdravie zahrňuje aj ľudskú schopnosť mať uspokojenie  prinášajúci sexuálny život, schopnosť reprodukovať sa,  ako aj slobodu rozhodnúť sa, kedy a ako často tak činiť. ”
Akčný program konferencie OSN o populácii a rozvoji, Káhira 1994

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo (SPR) je mimovládna, nezisková organizácia, ktorej poslaním je od jej vzniku v roku 1991 podporovať zodpovedné a kultivované sexuálne správanie mužov a žien, a obhajovať základné ľudské práva v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. SPR je plnoprávnym členom Medzinárodnej federácie pre plánované rodičovstvo (International Planned Parenthood Federation – IPPF) so sídlom v Londýne. http://www.ippf.org. Spoločnosti pre plánované rodičovstvo pracujú už v 134 krajinách v 6-ich regiónoch sveta. Európske krajiny sú organizované v európskej sieti so sídlom v Bruseli (http://www.ippfen.org). 

Cieľmi IPPF je od jej založenia v roku 1952 okrem iného:

 • podporovať výchovu ľudí kplánovanému azodpovednému rodičovstvu
 • obhajovať achrániť mentálne aj fyzické zdravie rodičov, detí aj mládež

SPR nie je viazaná na žiadnu ideológiu, náboženstvo, politickú stranu či komerčnú firmu. SPR uznáva  a presadzuje princípy a závery medzinárodných organizácií ako Organizácia spojených národov (OSN, UN) a Svetová zdravotnícka organizácia (SZO, WHO).
Členskú základňu SPR tvoria prevažne lekári, psychológovia, učitelia, novinári, právnici, zdravotné sestry a ďalší, ktorí chcú nahromadené problémy riešiť aktívne. V spolupráci s poradensko-psychologickými centrami vytvárame sieť služieb plánovaného rodičovstva. Pritom nám pomáhajú ďalší odborníci – lekári, najmä gynekológovia, sexuológovia, urológovia a genetici, pretože chceme pokryť celú oblasť partnerských vzťahov.

Našim členom sa môže stať každý občan a občianka ktorí majú záujem riešiť problémy plánovaného rodičovstva a reprodukčného zdravia tak, aby boli rešpektované základné reprodukčné práva ľudí.

Čo poskytujeme

 • odborné konzultácie aporadenstvo pre učiteľov, vychovávateľov, lekárov, zdravotné sestry amládež
 • metodickú pomoc, odborné apropagačné materiály k téme plánovaného rodičovstva, reprodukčného zdravia aľudských práv v tejto oblasti

 

 • Naši ľudia
 • Ciele
 • Projekty
 • Konferencie
 • Strategický plán
 • Výročné správy
 • Stanovy
 • %d bloggers like this: