Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

O nás

“Reprodukčné zdravie je stav úplnej fyzickej, mentálnej a sociálnej pohody,  a nielen chýbanie ochorenia alebo poruchy, vo všetkých prípadoch,  vzťahujúcich sa k reprodukčnému systému, k jeho funkciám a procesom.
Reprodukčné zdravie zahrňuje aj ľudskú schopnosť mať uspokojenie  prinášajúci sexuálny život, schopnosť reprodukovať sa,  ako aj slobodu rozhodnúť sa, kedy a ako často tak činiť. ”
Akčný program konferencie OSN o populácii a rozvoji, Káhira 1994

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo (SPR) je mimovládna, nezisková organizácia, ktorej poslaním je od jej vzniku v roku 1991 podporovať zodpovedné a kultivované sexuálne správanie mužov a žien, a obhajovať základné ľudské práva v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. SPR je plnoprávnym členom Medzinárodnej federácie pre plánované rodičovstvo (International Planned Parenthood Federation – IPPF) so sídlom v Londýne. http://www.ippf.org. Spoločnosti pre plánované rodičovstvo pracujú už v 134 krajinách v 6-ich regiónoch sveta. Európske krajiny sú organizované v európskej sieti so sídlom v Bruseli (http://www.ippfen.org).

Cieľmi IPPF je od jej založenia v roku 1952 okrem iného:

  • podporovať výchovu ľudí kplánovanému azodpovednému rodičovstvu
  • obhajovať achrániť mentálne aj fyzické zdravie rodičov, detí aj mládež

Odkaz na Deklaráciu sexuálnych práv IPPF

SPR nie je viazaná na žiadnu ideológiu, náboženstvo, politickú stranu či komerčnú firmu. SPR uznáva  a presadzuje princípy a závery medzinárodných organizácií ako Organizácia spojených národov (OSN, UN) a Svetová zdravotnícka organizácia (SZO, WHO).
Členskú základňu SPR tvoria prevažne lekári, psychológovia, učitelia, novinári, právnici, zdravotné sestry a ďalší, ktorí chcú nahromadené problémy riešiť aktívne. V spolupráci s poradensko-psychologickými centrami vytvárame sieť služieb plánovaného rodičovstva. Pritom nám pomáhajú ďalší odborníci – lekári, najmä gynekológovia, sexuológovia, urológovia a genetici, pretože chceme pokryť celú oblasť partnerských vzťahov.

Našim členom sa môže stať každý občan a občianka ktorí majú záujem riešiť problémy plánovaného rodičovstva a reprodukčného zdravia tak, aby boli rešpektované základné reprodukčné práva ľudí.

Čo poskytujeme

%d blogerom sa páči toto: