Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Vyhodnotenie projektu na podporu rodovej rovnosti

Aktivity realizované s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci

Zmluvy o poskytnutí Dotácie na podporu rodovej rovnosti

a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu č. 4916/2014-M_ORF.

 

Dotáciu sme využili v súlade so zmluvou o dotácii na plánovanú realizáciu tréningových vzdelávacích aktivít (november a december 2014) pre učiteľov/ky z praxe rôznych škôl a školských výchovno-vzdelávacích zariadení a študentov/tiek učiteľských fakúlt UMB zameraných na zvýšenie povedomia o holistickej sexuálnej výchove s akcentom na problematiku rodovej rovnosti a podpory uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu tak, aby dokázali počas tréningov vytvoriť partnerstvá a pripraviť koncept konkrétnej vzdelávacej aktivity v danej problematike v konkrétnom zariadení s prihliadnutím na špecifické potreby cieľových skupín (deti z marginalizovaných rómskych komunít a sociálne znevýhodňujúceho prostredia).

Účastníci a účastníčky absolvovali v Športcentre Ekoma vo Zvolene pod vedením dvoch seniorexpertiek PaedDr. Lenky Rovňanovej, PhD. a Mgr. Lívie Nemcovej, PhD. (obidve sú naše členky, pracujú ako vysokoškolské učiteľky a majú dlhoročnú prax v oblasti sexuálnej výchovy) 20 hodinové tréningové stretnutie so zaujímavým programom. Vytvorili partnerstvá, v rámci ktorých sa  študenti/ky PF UMB  pokúsia uskutočniť vzdelávacie aktivity pre cieľové skupiny z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia v regióne BB pod supervíziou pedagógov/ičiek z praxe už mimo rozpočtu tejto dotácie. Cieľom tréningových aktivít bolo účastníkov/čky obsahovo v problematike rodovej rovnosti scitlivieť, poskytnúť odborné relevantné východiská a podmienky pre vznik porozumenia a korektného postoja potrebného pre implementáciu problematiky do edukačnej praxe. O podujatie bol veľmi veľký záujem, mnohých záujemcov/kyne sme museli kvôli obmedzenej kapacite odmietnuť.

Aktivity v 1. bloku, po úvodných zoznamovacích aktivitách,  boli zamerané na prezentáciu a aktívnu prácu v oblasti legislatívnych východísk podpory rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na medzinárodnej a národnej úrovni s akcentom na analýzu obsahu Národnej stratégie rodovej rovnosti s hľadaním možností implementácie obsahu do edukačnej praxe škôl a školských zariadení, v ktorých pracujú účastníci/účastníčky. V 2. bloku reflektovali účastníci/čky aktuálnu situáciu stavu problematiky rodovej rovnosti v prostredí, v ktorom žijú a pracujú. Dve účastníčky I. Šarinová a K. Farkašová predstavili prítomným krátko aktivitu – osvetovú akciu, ktorú sme realizovali spoločne v minulom roku  so zameraním na prevenciu proti rodovo podmienenému násiliu. Účastníci/čky mali veľa otázok a aktivitu reflektovali veľmi pozitívne, videli v nej veľmi dobrú inšpiráciu a motiváciu pre vlastné aktivity. Ďalší blok bol venovaný aktivitám, v ktorých mali účastníci/čky príležitosť konfrontovať svoje silné i slabé stránky v oblasti problematiky rodovej rovnosti a podpory uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu. Analyzovali rôzne publikácie, učebnice a materiály, reklamy v printovej aj elektronickej podobe z pohľadu kritickej analýzy vo vzťahu k problematike a edukačnej a spoločenskej realite. Hľadali spoločné východiská pre možnosti ako problematiku uvádzať do praxe bez ideologických cielených dezinterpretácií. Dostali priestor aj pre  prezentáciu vlastných spoločných aktivít, ktoré si museli v partnerských zmiešaných skupinách pripraviť sami. Po ich realizácii spoločne analyzovali možnosti uplatnenia predstavených aktivít v rôznych cieľových skupinách v edukačnej praxi.

Venovali sa aj identifikácii a analýze potrieb jednotlivých sekundárnych cieľových skupín detí z marginalizovaných rómskych komunít, zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia v regióne, kde by mohli vzniknúť potencionálne partnerstvá medzi študentmi/kami a pedagogickýcmi/odbornými zamestnancami/kyňami na prípravu a realizáciu konkrétnej vzdelávacej, resp. inej osvetovej aktivity v budúcnosti. Všetky pripravené aktivity budú zrealizované pod seupervíziou obidvoch seniorlektoriek projektovej aktivity. Úvahy o možnostiach realizácie vzdelávacích aktivít v ďalších zariadeniach boli diskutované v skupinách. Účastníci/čky si vzájomne pomáhali cennými pripomienkami identifikovať silné a slabé stránky navrhovaných spoločných aktivít, dohodli si pravidlá a spôsob vzájomnej komunikácie, aby mali možnosť dotiahnuť prípravnú fázu do úspešného konca a na základe pripraveného návrhu aktivitu zrealizovať v praxi. Pre krátkosť vymedzeného času a limitov schválenej dotácie sme museli aktivity v tejto fáze ukončiť. Ďalšie činnosti budú realizované pod supervíziou seniorexpertiek už v spolupráci so Spoločnosťou pre plánované rodičovstvo. Záverečnú časť sme venovali veľmi dôležitej reflexii celého tréningu. 

Na základe spätnej väzby účastníkov/čok konštatujeme, že náš projektový zámer sa naplnil a hlavný cieľ sa nám podarilo dosiahnuť. Nakoniec sme spoločne vyhodnotili silné i slabé stránky podujatia, účastníci/čky si prevzali osvedčenie o jeho absolvovaní.

Z vyjadrení účastníkov a účastníčok uvádzame niektoré, ktoré vystihujú obsahové i cieľové zameranie podujatia a jeho zmyslu :

  • “Pre mňa ako študentku učiteľstva najlepšie neformálne vzdelávanie počas štúdia. Oceňujem praktické aktivity, ale hlavne to, že až teraz som pochopila podstatu problematiky rodovej rovnosti a začínam rozumieť tomu, prečo je dôležité s touto témou pracovať nielen v škole, ale každý deň vo svojom okolí. Veľmi pekne ďakujem lektorkám aj kolegom a kolegyniam z praxe. Bolo to skvelé učenie sa!!!”
  • “Získala som nové vedomosti, atmosféra vzdelávania bola príjemná, otvorená, nikto sa nemusel obávať vyjadriť svoje názory, super lektorky a bolo to nielen poučné, ale aj zábavné.”
  • “Ďakujem za skvelú príležitosť zúčastniť sa tohto podujatia. Som vďačný za nové vedomosti, nové kontakty so skvelými ľuďmi z praxe. Informácie boli jasné, stručné, poučné, niekedy až kruté vo svojej pravdivosti v konfrontácii so skutočnosťou. Som presvedčený o tom, že mám čo robiť aj sám so sebou. Uvedomil som si, aký som rodovo stereotypný tiež:) Je to pre mňa veľká výzva.”
  • “Na školení sa mi páčilo, som vďačná najmä za informácie z Národnej stratégie a tiež ďalšie, s ktorými sme mali možnosť pracovať. Mnohé ma zaskočili a sama som sa pri niektorých cítila zahanbená. Tiež vnímam niektoré veci stereotypne, ale viem, že informácie a kritické premýšľanie o nich s možnosťou diskusie a porovnávania s názormi iných je veľmi užitočné. To by sme mali učiť deti v školách!!! Ďakujem za úprimnú diskusiu o problematike, osobný vklad školiteliek a výbornú pracovnú atmosféru.”
  • “Na školení som sa dozvedela nové pojmy, ktorým som doteraz nerozumela, legislatívu a jej vysvetlenie v kontexte súčasných potrieb na konkrétnych príkladoch, aktivity, ktoré môžem realizovať v praxi. Zoznámila som sa so zaujímavými ľuďmi, ktorí mi poskytli ďalšiu inšpiráciu pre prácu s mojou cieľovou skupinou. Obdržala som cenné materiály, ktoré dokážem využiť vo vlastnej praxi. Pracovalo sa mi výborne. Lektorky perfektne spolupracovali, pripravili pre nás síce časovo veľmi náročný ale užitočný a bohatý program, čo malo vplyv na vysokú úroveň realizovaného podujatia. Rada by som sa podobných aktivít v tejto citlivej ale potrebnej téme zúčastnila aj v budúcnosti. My v školách nemáme veľa možností s touto témou oficiálne pracovať a už vôbec nám nikto neposkytne také skvelé podmienky, aké boli vytvorené tu. Ďakujem za túto skvelú príležitosť.”
  • “Ďakujem veľmi pekne za príležitosť absolvovať vzdelávaciu aktivitu pod vedením tejto lektorskej dvojice. Cítila som sa veľmi príjemne, oddýchla som si ale zároveň získala veľmi cenné, a hlavne, pravdivé a relevantné informácie o téme, ktorú v poslednom čase predstavujú niektoré skupiny ako stredovekú bosorku, ktorej sa musíme báť a proti ktorej musíme bojovať. Pripadá mi to smiešne, ale zároveň som si tu uvedomila, aké je to nebezpečné. Oceňujem zloženie účastníkov/čok. Vytvorenie tútorských partnerstiev je skvelou myšlienkou, v ktorej by ste mali pokračovať. Tento integrovaný prístup školskej teórie a praxe je užitočný pre obidve strany. Poskytuje priestor pre výmenu skúseností, ktorú študenti v škole nedostanú a my, učitelia v praxi, tiež nie. Pri práci so študentmi/kami som si uvedomila, že sú to ešte deti a budú mať čo robiť, aby zvládli nároky učiteľskej profesie…”.

Veríme, že sa nám v budúcnosti podarí pripraviť rovnako úspešné projektové aktivity pre ďalších záujemcov a záujemkyne.

Prikladáme niekoľko záberov z našej práce vo fotogalérii.

fotogaleria_MPSVaR

Spracovali: seniorexpertky aktivity

PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. a Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: