Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Ukončenie projektu Sexuálna výchova v kontexte ľudských práv II

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo v marci ukončila polročný projekt “Sexuálna výchova v kontexte ľudských práv II” financovaný z dotačnej schémy na podporu ľudských práv a slobôd Úradu vlády SR.

Projekt prebiehal od oktobra 2012 do marca 2013, počas neho sa zorganizovali štyri víkendové tréningy pre študentov a študentky, ktorých sa zúčastnilo spolu 21 účastníkov a účastníkov, osvetová akcia na zvýšenie povedomia o rodovo podmienenom, sexuálnom a sexualizovanom násilí, bol publikovaný stručný sprievodca pre rovesnícke vzdelávanie a vytvorený webový portál mládežníckej skupiny, ktorá sa vytvorila v priebehu projektu zo zapojených študentov a študentiek.  Cieľom projektu „Sexuálna výchova v kontexte ľudských práv II“ bolo zlepšiť úroveň poskytovania sexuálnej výchovy na Slovensku v súlade s medzinárodnými záväzkami SR v ľudsko-právnej oblasti, najmä odporúčaniami Komisie OSN pre postavenie žien a v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv, prevencie rizikového sexuálneho správania a odstraňovania stereotypov a predsudkov v školách a školských zariadeniach v ISCED 1-3 (základné a stredné školy) a tiež zlepšiť informácie a zručnosti v poskytovaní sexuálnej výchovy tak, aby boli v súlade s medzinárodne uznávanými ľudsko-právnymi štandardami.

Čiastkovými cieľmi bolo:

  • vychovávať a vzdelávať deti a mládež v oblasti ľudských práv aj v kontexte ;
  • poskytnúť systematické vzdelávanie v oblasti holistickej sexuálnej výchovy študentom a študentkám humanitných smerov, najmä pedagogického zamerania;
  • implementovať záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohovorov a zmlúv v oblasti ľudských práv a nediskriminácie;
  • zvýšiť informovanosť odbornej ako aj laickej verejnosti v problematikách súvisiacich s holistickou sexuálnou výchovou.

Najvýraznejšie k naplneniu cieľov prispeli priame kontaktné aktivity s cieľovou skupinou – študentmi a študentkami vysokých škôl, najmä pedagogického zamerania, teda budúcimi učiteľmi a učiteľkami. Aktivity smerovali k doplneniu a rozvinutiu zručností pri práci so žiakmi a žiačkami v oblasti sprostredkovania informácií a poznatkov z oblasti sexuálnej výchovy, ktoré často učiteľom a učiteľkám chýbajú. Dôsledkom toho je aj absencia holistickej sexuálnej výchovy na školách a poskytovanie aktuálnych a objektívnych informácií otvorenou a prijateľnou formou.

Počas tréningov študentov a študentiek sme sa rozhodli venovať pozornosť najmä informáciám a aktivitám z oblasti rodovo podmieneného, sexuálneho a sexualizovaného násilia. Tejto tematike, ktorá úzko súvisí s budovaním partnerských vzťahov, rešpektovaním druhých a ich hraníc, presadzovaním ľudských práv a sexuálnych a reprodukčných práv, často nie je venovaná na školách dostatočná pozornosť, resp. nie je vhodne didaktizovaná.. Všetci účastníci a účastníčky prejavili o tému vysoký záujem, najmä o možnosť získať praktické zručnosti prostredníctvom zážitkových aktivít, ktoré neskôr uplatnili priamo pri osvetovej akcii a vzdelávacích aktivitách na konkrétnych školách.

Veľký záujem tiež vzbudila osvetová akcia k prevencii rodovo podmieneného, sexuálneho a sexualizovaného násilia s pojená s besedou s odborníčkami pracujúcimi v oblasti prevencie rodovo podmieneného, sexuálneho a sexualizovaného násilia, ako aj prácou s obeťami a páchateľmi/kami násilia.

Uvedomujeme si,  že jeden časovo obmedzený projekt môže ovplyvniť situáciu v poskytovaní sexuálnej výchovy len čiastočne, v obmedzenom meradle. Celá situácia v kontexte poskytovania sexuálnej výchovy v slovenskom školstve vyžaduje systematické odborné riešenie zo strany kompetentných orgánov – v tomto prípade Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, Štátneho pedagogického ústavu a jednotlivých škôl a školských zariadení. Realizácia aktivít v našom projekte opätovne pripomenula aj cez médiá (naše webové stránky a sociálne médiá), že problematika poskytovania sexuálnej výchovy je stále aktuálna a jej vedomé podceňovanie prispieva k prehlbovaniu rôznych výchovných problémov, vnímania a prezentácie sexuality a výskytu sociálno-patologických javov v čoraz mladších vekových skupinách detí a mládeže.

Webový portál pre mládežnícku skupinu: www.rodicovstvo.sk/peer

Odkaz na manuál – stručného sprievodcu pre rovesnícke vzdelávanie

znak_uvsr_colorRealizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd – LP/2012/134. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Spoločnosť pre plánované rodičovstvo.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: