Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Stanovisko k návrhu KDS

Odborné stanovisko k návrhu zákona poslancov NR SR Pavla Minárika a Rudolfa Bauera o zavedení povinnosti lekára poučiť ženu o abortívnych účinkoch modernej antikoncepcie a s tým súvisiacich noviel zákonov.

V návrhu zákona a následnej dôvodovej správe uvádzajú spomínaní poslanci ideologicky a účelovo zmanipulované definície a fakty, ktoré si dovoľujeme priloženým odborným  stanoviskom uviesť na pravú mieru.

  1. 1. Údajné abortívne účinky modernej antikoncepcie

V zmysle toho, ako tehotenstvo a potrat definujú medzinárodné odborné inštitúcie, na Slovensku sa nepredáva žiadna abortívna antikoncepcia. Medzi moderné antikoncepčné prostriedky patrí kombinovaná hormonálna antikoncepcia, gestagénová antikoncepcia, vnútromaternicové telieska, vnútromaternicový systém a núdzová antikoncepcia.

Hormonálna antikoncepcia obsahuje spravidla jeden alebo kombináciu dvoch ženských pohlavných hormónov – estrogénu a progestogénu. Tieto hormóny zabraňujú uvoľneniu vajíčka z vaječníkov, ktoré sa za normálnych okolností uvoľňuje každý mesiac, čím nemôže dôjsť k jeho o oplodneniu. Okrem toho hormóny menia hustotu hlienu krčku maternice, čím zabránia preniknutiu spermií do maternice . K oplodneniu vajíčka teda spravidla vôbec nedôjde.

V súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý autorizuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) je u každej kombinovanej hormonálnej antikoncepcie takmer rovnaký text, čo sa týka antikoncepčného účinku ako aj vplyvu na samotnú tehotnosť: „Antikoncepčný účinok kombinovaných hormonálnych kontraceptív je založený na spolupôsobení rôznych faktorov. Najdôležitejší z nich je inhibícia ovulácie a zmena v cervikálnej sekrécii… Rozsiahle epidemiologické štúdie nezaznamenali zvýšené riziko vrodených vád u detí narodených ženám, ktoré užívali kombinované perorálne hormonálne kontraceptíva pred otehotnením, ani teratogénny vplyv kombinovaných perorálnych kontraceptív, nedopatrením užívaných v rannom tehotenstve“.[i] Z uvedeného jasne vyplýva, že nikde v charakteristických vlastnostiach lieku sa nepíše o údajnom abortívnom účinku hormonálnych kontraceptív.

V Slovenskej republike je z gestagénovej antikoncepcie k dispozícii  Cerazette a podkožný Implantát Implanon. V súhrne charakteristických vlastností lieku o farmakodynamickom účinku Cerazette  píše:

„Na rozdiel od tradičných progestagenovych tabliet je kontraceptivny účinok Cerazette dosiahnutý primárne inhibíciou ovulácie, ako to bolo dokázané na základe ultrazvukového monitorovania ovárií a na zaklade absencie peaku LH v strede cyklu ako aj absencie luteálneho progesterónu. Medzi ďalšie účinky patrí vzostup viskozity cervikálneho hlienu“.[ii]

V súhrne charakteristických vlastností lieku sa o farmakodynamickom účinku Implanonu sa píše: „Antikoncepčný účinok  lmplanonu® je dosiahnutý blokádou ovulácie Počas prvých dvoch rokov užívania neboli pozorované žiadne ovulácie, v treťom roku došlo k ovulácii len zriedka. Implanon® okrem inhibície ovulácie vedie k zmenam cervikálneho hlienu, ktorý potom bráni prieniku spermií.“[iii]

Pri predpisovaní hormonálnych kontraceptív sa robia rôzne vyšetrenia a patrí k nim i vylúčenie tehotenstva. Navyše, antikoncepciu začína brať žena počas menštruácie, čo spravidla znamená, že nie je tehotná.

V súbore charakteristických vlastností lieku pri vnútromaternicovom teliesku sa píše: „Prítomnosť IUD (vnútromaternicového telieska) v dutine maternice stimuluje zápalovú reakciu, ktorá spôsobuje uvoľňovanie veľkých buniek nazývaných “makrofágy”, ktoré sú schopné zničiť spermie skôr, ako sa môžu dostať do vajíčkovodu a  oplodniť vajíčko. Tiež zabraňuje implantácii oplodnenému vajíčku.“[iv] Rovnako vnútromaternicové teliesko zavádza lekár resp. lekárka počas menštruácie
po predchádzajúcom vyšetrení, čím sa vylúči prebiehajúce tehotenstvo pacientky.

Antikoncepčný účinok hormonálneho vnútromaternicového systému s obsahom hormónu levonorgestrelu (Mirena) je prevažne založený na gestagénovom účinku. Vysoké koncentrácie levonorgestrelu v endometriu (sliznici maternice) inhibujú endometriálnu syntézu estrogénových receptorov, čím urobia endometrium necitlivé na cirkulujúci estradiol a výsledný efekt je silne antiproliferatívny. V endometriu sú zrejmé morfologické zmeny a mierna reakcia na cudzie teleso. Zahustenie cervikálneho hlienu (hlienu kŕčka maternice) bráni pohybu spermií cervikálnym kanálom. Miestne prostredie vnútri maternice a vajcovodov inhibuje mobilitu a funkciu spermií. U niektorých žien dochádza k inhibícii ovulácie.

Ani v týchto prípadoch nie sú v oficiálnych dokumentoch o liekoch, ktoré musí odborná verejnosť rešpektovať, spomenuté abortívne účinky.

Rovnako núdzová antikoncepcia zabraňuje buď ovulácii alebo nidácii oplodneného vajíčka a nie je účinná, keď došlo k zahniezdeniu oplodneného vajíčka na stene maternice. Postkoitálna antikoncepcia nepôsobí na už zahniezdené oplodnené vajíčko a teda nemôže spôsobiť potrat. V súhrne charakteristických vlastností lieku k registrácii ŠUKL sa k núdzovej antikoncepcii Escapelle píše:  „Nepreruší graviditu. V prípade, že omylom toto postkoitálne kontraceptívum užila tehotná žena, epidemiologické štúdie nezaznamenali žiadne nežiaduce účinky gestagénov na plod.“[v]

Podobné politické snahy odporcov interrupcií o zhoršenie prístupu k núdzovej antikoncepcii sa objavili v USA počas bývalej vlády, kde sa im na odpor postavila Americká medická asociácia argumentujúc, že “… táto bezprecedetná akcia ignoruje medicínu založenú na dôkazoch a vytvára politicky motivovanú bariéru pre prístup k bezpečnej, dostupnej a efektívnej  núdzovej antikoncepcii pre mnohé ženy.“[vi]

Najvyšší súd vo Veľkej Británii sa v roku 2002 zaoberal prípadom používania núdzovej antikoncepcie, kde jednoznačne potvrdil, že ani z právneho hľadiska sa postkoitálne kontraceptívum nepovažuje za abortívum.[vii]

  1. 2. Definície tehotenstva, interrupcie a potratu

V dôvodovej správe k predkladanej novele zákona je citovaná stará a z odborného hľadiska kontroverzná definícia tehotenstva, podľa ktorej „fyziologická tehotnosť sa začína oplodnením vajíčka“[viii]. Toto je účelovo podaná definícia, ktorá zamlčiava nevyhnutnú podmienku otehotnenia  – nidáciu (zahniezdenie) oplodneného vajíčka na stene maternice. Tento rozmer je zreteľný najmä pri umelom oplodnení, kedy aj po úspešnom oplodnení vajíčka „in vitro“ nemožno hovoriť o tehotnosti, pokiaľ sa nidácia nepodarí.

V odborných gynekologických kruhoch sú zavedené medzinárodne uznávané a používané definície, podľa ktorých sa za úspešný začiatok tehotenstva  považuje spomínaná nidácia, teda zahniezdenie  oplodneného vajíčka na stene maternice.  Definícia tehotnosti podľa FIGO : „ Prirodzená ľudská reprodukcia je proces, ktorý zahŕňa tvorbu mužských a ženských gamét (pohlavných buniek) a ich spojenie pri oplodnení. Tehotnosť je časť tohto procesu, ktorý začína implantáciou (nidáciou) oplodneného vajíčka a končí buď pôrodom dieťaťa alebo potratom.“[ix] Definícia tehotnosti FIGO je záväzná pre odbornú verejnosť , ak nie je vydaná definícia vlastnou odbornou spoločnosťou (čo je prípad Slovenska). Za potrat sa teda nemôže považovať neuhniezdenie oplodneného vajíčka na stene maternice. Predpokladá sa, že k tomu dochádza zhruba vo štvrtine prípadov oplodnenia a jedná sa teda o bežný biologický proces.

Rovnako „interrupcia je ukončenie  diagnostikovanej tehotnosti ( t. j. metódou, ktorá ukončí tehotnosť po nidácii).“[x] Definícia bola prijatá Divíziou rodinného zdravia a špeciálneho programu výskumu a vzdelávania v oblasti ľudskej reprodukcie na Medzinárodnej konferencii OSN o populácii a rozvoji , Káhira 5.-13. september 1994.


  1. 3. Povinnosť informovať pacientku

Lekár má podľa „Etických aspektov v gynekológii a pôrodníctve“[xi], ktoré uverejnila FIGO (Medzinárodná federácia gynekológov a pôrodníkov) v roku 2009: získať informovaný súhlas u každej ženy, ktorá sa rozhodla pre niektorú formu antikoncepcie, ktorý zahrňuje poučenie o:

  • poučenie o správnom užívaní
  • kontraindikáciách
  • účinnosti danej metódy
  • ochrane pred sexuálne prenosnými infekciami
  • možných nežiaducich účinkoch
  • možnej interakcii medzi liekmi

Ani v tomto dokumente, ktorý by mal byť záväzný pre gynekológov, sa nikde nespomína skutočnosť, že niektorá z antikoncepčných metód je abortívna.

Gynekológovia a gynekologičky musia aj v Slovenskej republike rešpektovať oficiálne dokumenty liečiv, ktoré sú vydávané Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Podľa týchto informácii majú lieky ordinovať a podávať o nich informácie na získanie informovaného súhlasu, ktorý sa vyžaduje podľa § 6 Zákona 576/2004 Z . z. v znení neskorších predpisov.  Akékoľvek informácie, ktoré nie sú uvedené v oficiálnych dokumentoch nemá  právo lekár podávať, nakoľko nie sú vedecky overené a môžu byť preto nepravdivé a zavádzajúce.

Považujeme preto za neetické požadovať podávať informácie, ktoré sú v rozpore s medicínou založenou na dôkazoch a politicky nútiť gynekológov a gynekologičky konať proti svojmu odbornému presvedčeniu a svedomiu.

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Michal Kliment, prezident SPR

Vladimír Cupaník, člen výboru SPR

Oľga Pietruchová, výkonná riaditeľka SPR (0905 872199)


[i] Súhrn charakteristických vlastností lieku -typický text pri hormonálnej antikoncepcii. Štátny ústav na kontrolu liečív SR.

[ii] Cerazette. Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku Ev. č.:  2108/05054. Súhrn charakteristických vlastností lieku. Štátny ústav na kontrolu liečív SR.

[iii] Implanon. Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku Ev. č.:  2107/7547. Súhrn charakteristických vlastností lieku. Štátny ústav na kontrolu liečív SR.

[iv] Súhrn charakteristických vlastností lieku – text pri vnútromaternicovom teliesku. Štátny ústav na kontrolu liečív SR.

[v] Escapelle: Súhrn charakteristických vlastností lieku. Štátny ústav na kontrolu liečív SR. Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2108/06220.

[vi] FDA Rejection of Over-The-Counter Status for Emergency Contraception Pills. American Medical Association House of Delegates. Resolution:443. http://www.ama-assn.org/ama1/pub/upload/mm/15/res_hod443_a04.doc

[vii] R (on the application of Smeaton) v Secretary of State for Health [2002] 2 FLR 146.

[viii] Dôvodová správa k Zákonu z …….. 2010,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 140/1998 Z. z. (o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame ) Citované podľa Gynekológia a pôrodníctvo – učebnica pre lekárske fakulty, Osveta, 1989, vedúci autorského kolektívu – prof. MUDr. Anton Ponťuch CSc., str. 227.

[ix] The FIGO Committee for the Ethical Aspects of Human Reproduction and Women´s Haelth. August 2000. Published in the International Journal of Ganycology and Obstetrics, March 1999 volume 64/3:317.

[x] Definitions and indicators in family planning, maternal & child health and reproductive health used in WHO, Europe region. Reproductive, Maternal and Child Health European Regional Office, World Health Organization. Revised March 1999 & January 2001

[xi] Ethical Issues in Obstetrics an Gynecology by the FIGO Committee for the Study of Ethical Aspects of Human Reproduction and Women´s Haelth. October 2009, 100.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: