Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Charta sexuálnych a reprodukčných práv IPPF

Charta sexuálnych a  reprodukčných práv Medzinárodnej federácie pre plánované rodičovstvo (International Planned Parenthood Federation, IPPF) je reakciou na výzvu, aby sa sexuálne a reprodukčné práva definovali v kontexte ľudských práv.  Celá charta definuje 12 práv – všetky sa vyskytujú v medzinárodných dokumentoch o ľudských právach vrátane Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a Dohovoru o právach dieťaťa. Všetky tieto práva sú prevzaté z prameňov, ktoré sú svojou povahou medzinárodné.

Právo na život

Právo na slobodu a osobnú bezpečnosť

Právo na rovnosť a ochranu proti všetkým formám diskriminácie

Právo na súkromie

Právo na slobodu myslenia

Právo na informácie a vzdelanie

Právo rozhodnúť sa uzavrieť manželstvo, založiť si a plánovať rodinu

Právo  rozhodnúť sa, či mať deti a kedy ich mať

Právo na zdravotnú starostlivosť a ochranu zdravia

Právo využívať poznatky vedeckému pokroku

Právo na slobodu zhromažďovať sa a zúčastňovať na politickom živote

Právo na ochranu proti mučeniu a zlému zaobchádzaniu

Právo na život IPPF Uznáva a verí, že každý človek * má právo na život a že nikto nesmie byť svojvoľne zbavený života (5). IPPF ďalej uznáva, že genocída je zločinom podľa medzinárodného práva (6) a že sa vzťahuje aj na prípady, keď sa prijímajú opatrenia vrátane plánovaného rodičovstva, ktoré majú zabrániť pôrodom v rámci národnej etnickej, rasovej, náboženskej alebo kultúrnej skupiny, s úmyslom zničiť takú skupinu úplne alebo sčasti, a preto sa zaväzuje, že:  

 • Život žiadnej ženy sa nesmie vystaviť riziku ani ohroziť z dôvodu tehotnosti. Toto právo sa týka najmä úmrtí, ktorým možno zabrániť – a súvisí najmä s nevyhnutnosťou znížiť rizikové faktory vysoko rizikového tehotenstva, ako sú „mimoriadne včasné, mimoriadne neskoré, priveľmi časté či priveľmi početné tehotenstvá.”  
 • Život žiadneho dieťaťa sa nesmie vystaviť riziku ani ohroziť najmä z dôvodu jeho pohlavia.
 • Život žiadneho človeka sa nesmie vystaviť riziku ani ohroziť z dôvodu nedostatočného prístupu k službám zdravotnej starostlivosti alebo informáciám o zdravotnej starostlivosti, poradenstve či službám týkajúcich sa sexuálneho a reprodukčného zdravia.**

IPPF sa ďalej zaväzuje, že podnikne všetky kroky potrebné na dosiahnutie nasledujúceho práva:

 • Právo všetkých detí ženského pohlavia na ochranu proti riziku zabitia.

*Človekom sa podľa medzinárodného práva rozumejú všetky ľudské bytosti, ktoré sa narodili; pozri čl. 1 Všeobecnej deklarácie o ľudských právach: „Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach.”
**Akčný program Medzinárodnej konferencie OSN o populácii a rozvoji (ICPD) odsek 7.2; definícia reprodukčného zdravia uvedená na s. 54, v oddiele Zásady časť Právo na zdravotnú starostlivosť a ochranu zdravia.

 

Právo na slobodu a osobnú bezpečnosť
 

 • Každý má právo na slobodu a osobnú bezpečnosť, a preto:
 • Každý má právo slobodne využívať a kontrolovať svoj sexuálny a reprodukčný život, pričom berie primeraný ohľad na práva druhých.
  • Každý má právo na ochranu pred akýmkoľvek lekárskym zásahom súvisiacim so sexuálnym a reprodukčným zdravím okrem prípadov, keď k nemu dá plný, slobodný súhlas založený na informovanosti.
 • Každá žena má právo na ochranu pred akoukoľvek formou mrzačenia genitálií.
 • Uzákoniť a presadiť legislatívu proti páchateľom takých praktík a aktov na ženách, ako je mrzačenie ženských genitálií, zabíjanie novorodencov ženského pohlavia, prenatálna selekcia podľa pohlavia a násilie súvisiace s venom, a výrazne podporiť úsilie mimovládnych a spoločenských organizácií a odstránenie týchto praktík.
 • Každý má právo na ochranu pred sexuálnym obťažovaním.
 • IPPF sa ďalej zaväzuje podniknúť všetky kroky potrebné na zabezpečenie nasledujúcich práv:
 • Každý má právo na ochranu pred vonkajšími faktormi vyvolávajúcimi strach, hanbou, vinou, presvedčením založeným na poverách a inými psychologickými faktormi ovplyvňujúcimi sexuálnu reakciu alebo narušujúcimi sexuálne vzťahy.
 • Každý má právo na ochranu pred vynúteným tehotenstvom, sterilizáciou alebo potratom.
   

Právo na rovnosť a ochranu proti všetkým formám diskriminácie

Všetky ľudské bytosti sa rodia slobodné a rovnoprávne pokiaľ ide o dôstojnosť a práva, a preto:

 • Nikto nesmie byť diskriminovaný vo svojom sexuálnom a reprodukčnom živote, v prístupe k zdravotníckej starostlivosti a službám na základe rasy, farby pleti, pohlavia alebo sexuálnej orientácie, rodinného stavu, postavenia v rodine, veku, jazyka, náboženstva alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.
 • Každý má právo na rovnaký prístup k vzdelaniu a informáciám v záujme zabezpečenia zdravia a blaha, vrátane prístupu k informáciám, poradenstvo a službám týkajúcim sa sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.
 • Všetky ženy a deti ženského pohlavia majú právo na primeranú výživu a starostlivosť počas celého života a na ochranu pred predsudkami, zvyklosťami a všetkými ostatnými praktikami, ktoré sú založené na myšlienke podradenosti alebo na stereotypných úlohách mužov a žien, a ktoré znamenajú ich diskrimináciu.
 • Žiadna žena nemôže byť diskriminovaná v prístupe k vzdelaniu, informáciám a službám súvisiacim s rozvojom alebo jej sexuálnym a reprodukčným zdravím.
 • Nikoho nemožno podriadiť programu sexuálnej a reprodukčnej starostlivosti, ktorého účinkom dochádza k diskriminácii určitej skupiny populácie.
 • Každý má právo na ochranu pred všetkými formami násilia, ktorého príčinou je rasa, farba, pohlavie,  jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný a sociálny pôvod, majetok, rod alebo iné postavenie.
 • Všetky ženy majú právo na ochranu pred diskrimináciou v spoločnosti, v rodine alebo zamestnaní z dôvodov tehotenstva alebo materstva.
 • Nikto nesmie byť počas svojho života diskriminovaný, pokiaľ ide o prístup k informáciám, zdravotnej starostlivosti alebo službám, ktoré súvisia so sexuálnymi a reprodukčnými právami a potrebami na základe pohlavia, veku, sexuálnej orientácii a telesného či duševného postihnutia.

Právo na súkromie

Nikto nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života, rodiny, domova, alebo korešpondencie, a preto:

 • Všetky služby týkajúce sa sexuálneho a reprodukčného zdravia, vrátane informácií a poradenstva, by mali klientom poskytovať súkromie a zaručovať, že osobné informácie o klientoch zostanú dôverné.
 • Všetky ženy majú právo samostatne sa rozhodovať o reprodukčných možnostiach, vrátane možnosti bezpečného potratu.
 • Každý má právo vyjadriť svoju sexuálnu orientáciu, aby mohol viesť bezpečný a uspokojujúci sexuálny život, pričom berte ohľad na blaho a práva ostatných, bez strachu z prenasledovania alebo popierania slobody či spoločenských zásahov.
 • Všetky poskytované služby starostlivosti o sexuálne a reprodukčné zdravie, vrátane informačných a poradenských služieb, by mali byť dostupné všetkým jednotlivcom a dvojiciam, najmä mladým ľuďom, a to spôsobom, ktorý rešpektuje ich právo na súkromie a právo na zachovanie dôvernosti.

Právo na slobodu myslenia

 • Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. Právo na slobodu presvedčenia a prejavu zahŕňa slobodu zastávať názor bez zasahovania, právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice, a preto:
 • Každý má právo na slobodu myslenia a prejavu v súvislosti so svojim sexuálnym a reprodukčným životom.
 • Každý má právo na ochranu pred obmedzovaním prístupu k vzdelaniu a informáciám týkajúcich sa sexuálneho a reprodukčného zdravia z dôvodov zmýšľania, svedomia a náboženstva.
 • Odborní zdravotnícki pracovníci majú právo odmietnuť z dôvodov svedomia poskytnúť antikoncepčné a interrupčné služby, len ak môžu klienta odkázať na iného zdravotníckeho pracovníka, ktorý je ochotný túto službu okamžite poskytnúť. Toto právo neplatí v naliehavých prípadoch, keď sú ohrozené životy.
 • Každý má právo na ochranu pred reštriktívnym výkladom náboženských textov, viery, filozofií a zvyklostí ako nástrojov na obmedzovanie slobody myslenia v oblasti starostlivosti o sexuálne a reprodukčné

Právo na informácie a vzdelanie

 • Každý má právo na vzdelanie a najmä na špeciálne vzdelávacie informácie na zabezpečenie zdravia a blaha jednotlivcov a rodín, vrátane informácií a poradenstve o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a sexuálnych a reprodukčných právach, a preto:
 • Každý má právo na prístup k vzdelaniu a k pravdivým informáciám týkajúcim sa jeho sexuálneho a reprodukčného zdravia, práv a zodpovednosti, ktoré sú citlivé k otázke pohlavia, bez stereotypov a podané objektívnym, kritickým a pluralistickým spôsobom.
 • Každý má právo na dostatočné vzdelanie a informácie, aby sa zabezpečilo, že každé rozhodnutie súvisiace s jeho sexuálnym a reprodukčným životom sa uskutoční s jeho plným, slobodným súhlasom založeným na informovanosti.
 • Každý má právo na úplné informácie o relatívnych výhodách, rizikách  a o účinnosti všetkých metód regulácie pôrodnosti a prevencie neplánovaného tehotenstva.
 • Mala by sa podporovať integrovaná sexuálna výchova a služby pre mladých ľudí s podporou a vedením ich rodičov, pri ktorej sa zdôrazňuje zodpovednosť mužov za ich sexuálne zdravie a plodnosť, a pomáha im učiť sa túto zodpovednosť prijímať.. Výchova v rodine by sa mala začať v primeranom veku.

Prostredníctvom zdravotníckych kampaní, médií, spoľahlivého poradenstva a vzdelávacieho systému pripraviť a rozširovať prístupné informácie poskytujúce ženám, mužom a najmä mladým ľuďom možnosť nadobudnúť poznatky o svojom zdraví, najmä o sexualite a reprodukcii pričom sa zohľadnia práva dieťaťa na prístup k informáciám, právo na súkromie, dôvernosť, rešpekt a súhlas založený na informovanosti, ako aj práva a povinnosti rodičov a právnych zástupcov vhodne usmerňovať a viesť dieťa spôsobom zodpovedajúcim jeho vývojovým schopnostiam.

Právo rozhodnúť sa, či uzavrieť manželstvo, založiť si a plánovať rodinu

Právo rozhodnúť sa uzavrieť manželstvo, založiť si a naplánovať rodinu je súčasťou práva všetkých mužov a žien po dosiahnutí plnoletosti, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, a preto:

 • Každý má právo na ochranu pred povinnosťou uzavrieť manželstvo bez plného, slobodného súhlasu založeného na informovanosti.
 • Každý má právo na prístup k službám starostlivosti o reprodukčné zdravie, pričom sa toto právo týka aj osôb, ktorých plodnosť je ohrozená pohlavne prenosnými ochoreniami.

Právo  rozhodnúť sa, či mať deti a kedy ich mať

Všetky ženy majú právo na informácie, vzdelanie a služby potrebné na ochranu reprodukčného zdravia, bezpečného materstva a bezpečnej interrupcie, ktoré sú prístupné, dostupné a vyhovujúce pre všetky užívateľky.

 • Každý má právo na prístup k  bezpečným, účinným a prijateľným metódam kontroly pôrodnosti, a to pokiaľ možno v čo najširšej škále.
 • Každý má právo slobodne si zvoliť a využívať takú metódu ochrany proti neplánovanému tehotenstvu, ktorá je pre neho bezpečná a prijateľná.

Právo na zdravotnú starostlivosť a ochranu zdravia

 • Každý má právo požívať najvyššie dosiahnuteľnú úroveň fyzického a duševného zdravia a preto:
 • Každý má právo na najvyššiu možnú kvalitu zdravotnej starostlivosti vrátane starostlivosti týkajúcej sa sexuálneho a reprodukčného zdravia.
 • Každý má právo na komplexné služby zdravotnej starostlivosti zahrňujúcej prístup ku všetkým metódam regulácie plodnosti, vrátane bezpečnej interrupcie, ako aj diagnózy a liečenia neplodnosti a pohlavne prenosných chorôb vrátane vírusu HIV/AIDS.
 • Všetci ľudia, a najmä deti ženského pohlavia a ženy, majú právo na ochranu pred tradičnými praktikami škodiacimi zdraviu.
 • Všetky ženy majú právo na poradenstvo v tehotenstve a pri neplodnosti, ktoré im umožní dospieť k vlastnému rozhodnutiu na základe objektívne podaných informácií.
 • Každý má právo na služby zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia ako súčasti primárnej zdravotnej starostlivosti, ktoré sú komplexné, prístupné, a to finančne aj miestne, dôverné a primerane zohľadňujúce dôstojnosť a pohodlie človeka.
 • V súvislosti s tehotenstvom, pôrodom a šestonedelím majú všetky ženy právo na príslušné služby, ako aj na zodpovedajúcu výživu v čase tehotenstva a dojčenia.
 • Každý má právo na ochranu zdravia a na bezpečné pracovné podmienky vrátane ochrany poslania matky ako ženy.
 • Všetky pracujúce matky majú právo na poskytnutie platenej materskej dovolenky alebo materskej dovolenky so zodpovedajúcimi dávkami sociálneho zabezpečenia.
 • Každý má právo na starostlivosť o sexuálne a reprodukčné zdravie, vrátane práva na:
 • informácie o prednostiach a rizikách všetkých metód regulácie plodnosti,
 • prístup k službám čo najväčšieho rozsahu,
 • voľbu rozhodnúť sa, či využije služby a ktoré metódy antikoncepcie využije,
 • bezpečnosť v súvislosti s dostupnými metódami a službami,
 • súkromie pri poskytovaní informácií a služieb,
 • dôvernosť v súvislosti s informáciami osobnej povahy,
 • dôstojnosť pri využívaní služieb zdravotnej starostlivosti o sexuálne a reprodukčné zdravie,
 • pohodlie v súvislosti s kvalitou starostlivosti pri poskytovaných službách,
 • kontinuitu dostupnosti služieb aj v budúcnosti,
 • slobodu názoru na poskytované služby.

Reprodukčné zdravie je stav celkovej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť chorôb a neduhov vo všetkých charakteristikách týkajúcich sa reprodukčného systému, jeho funkcií a procesov. Reprodukčné zdravie preto zahrňuje schopnosť ľudí viesť uspokojivý a bezpečný sexuálny život, schopnosť rozmnožovať sa a slobodne sa rozhodnúť o tom, či, kedy a ako často sa tomu venovať. Súčasťou tejto poslednej podmienky je právo mužov a žien na informácie a prístup k bezpečným, účinným, dostupným a prijateľným metódam plánovania rodiny na základe vlastnej voľby, ako aj iných metód podľa vlastného výberu na reguláciu plodnosti, ktoré nie sú v rozpore so zákonom, a právo na prístup k príslušným službám zdravotnej starostlivosti umožňujúcej ženám bezpečné tehotenstvo a pôrod a poskytujúcej dvojiciam najlepšie podmienky na to, aby mali zdravé deti. V súlade s uvedenou definíciou reprodukčného zdravia sa starostlivosť o reprodukčné zdravie definuje ako súbor metód, techník a služieb, ktoré prispievajú k reprodukčnému zdraviu a pohode predchádzaním a riešením jeho problémov. Zahrňuje aj sexuálne zdravie, ktorého účelom je posilnenie života a medziľudských vzťahov, a nielen poradenstvo a starostlivosť zameranú na reprodukciu a pohlavne prenosné choroby.

Interrupcia by sa v žiadnom prípade nemala podporovať ako metóda plánovaného rodičovstva. Prevencia neželaného tehotenstva sa musí stať najvyššou prioritou a je nevyhnutné vyvinúť maximálne úsilie, aby sa počet potrebných interrupcií obmedzil. Ženy, u ktorých došlo k neželanému tehotenstvu, by mali mať bezprostredný prístup k sploľahlivým informáciám a citlivému poradenstvu. V podmienkach, kde interrupcia nie je v rozpore so zákonom, by sa mala vykonávať bezpečným spôsobom. V každom prípade by ženy mali mať prístup ku kvalitným službám na zvládnutie komplikácií v dôsledku interrupcie. Bezprostredne po interrupcii by sa malo zabezpečiť poradenstvo, výchova a služby v oblasti plánovaného rodičovstva, čo by tiež pomohlo vyhnúť sa opakovaným potratom.

Programy na zníženie materskej úmrtnosti a chorobnosti by mali zahrňovať informácie a služby reprodukčného zdravia vrátane služieb plánovaného rodičovstva. Na zníženie počtu vysokorizikových tehotenstiev by programy zamerané na zdravie matiek a bezpečného materstva mali obsahovať poradenstvo a informácie o plánovaní rodiny. Uznať a zaoberať sa vplyvom nebezpečných potratov ako hlavným problémom verejného zdravia.

Právo využívať poznatky vedeckému pokroku

 • Každý má právo na prospech z vedeckého pokroku a jeho využitia, a preto:
 • Každý má právo na využitie a prístup k dostupnej technológii starostlivosti o reprodukčné zdravie, vrátane takej, ktorá súvisí s plodnosťou, antikoncepciou, interrupciou, kde by znemožnenie prístupu k tejto technológii malo škodlivý vplyv na zdravie a životnú pohodu.
 • Každý by mal mať právo na informácie o škodlivých účinkoch prostriedkov používaných pri starostlivosti o reprodukčné zdravie na životnú pohodu a na ochranu pred takými účinkami.
 • Všetci klienti, ktorí využívajú služby starostlivosti o sexuálne a reprodukčné zdravie, majú právo na prístup k všetkým technológiám, ktoré sú bezpečné a prijateľné.

Posilniť služby reprodukčného zdravia vrátane zlepšenia existujúcich metód a rozvíjania nových metód regulácie plodnosti, ktoré vychádzajú v ústrety potrebám užívateľov, sú prijateľné, ľahko použiteľné, bezpečné, bez dlhodobých a krátkodobých vedľajších účinkov a účinkov na ďalšiu generáciu, efektívne, dostupné a vhodné pre rôzne vekové a kultúrne skupiny, a pre rôzne fázy reprodukčného cyklu. Testovanie a zavádzanie všetkých nových technológií by sa malo priebežne sledovať, aby sa zabránilo ich prípadnému zneužitiu.

Pri uskutočňovaní výskumu sexuálneho a reprodukčného zdravia by sa mala venovať zvláštna pozornosť dospievajúcim, aby sa vyvinuli vhodné postupy a programy a adekvátne technológie zodpovedajúce ich potrebám. Osobitná pozornosť by sa mala venovať výskumu pohlavne prenosných chorôb vrátane HIV/AIDS a výskumu neplodnosti.

Právo na slobodu zhromažďovať sa a zúčastňovať na politickom živote

Každý má právo na slobodu pokojného zhromažďovania a združovania, a preto:

 • Každý má právo zhromažďovať sa a viesť kampaň za sexuálne a reprodukčné zdravie, a za sexuálne a reprodukčné práva.
 • Každý má právo zakladať združenia, ktorých cieľom je podporovať sexuálne a  reprodukčné práva a životnú pohodu.

Tieto práva spočívajú v uznaní  základného práva všetkých dvojíc a jednotlivcov rozhodovať sa slobodne a zodpovedne o počte, čase a načasovaní narodenia svojich detí, právo mať na to potrebné informácie a prostriedky, a právo dosiahnuť najvyššiu úroveň sexuálneho a reprodukčného zdravia Patrí sem aj právo rozhodovať sa o reprodukcii bez diskriminácie, nátlaku a násilia, ako je to vyjadrené v dokumentoch o ľudských právach. Pri uplatňovaní tohoto práva by dvojice a jednotlivci mali brať do úvahy potreby svojich žijúcich a budúcich detí a svoju zodpovednosť voči spoločnosti.

Právo na ochranu proti mučeniu a zlému zaobchádzaniu

 • Nikto nesmie byť podrobený mučeniu alebo krutému, neľudskému zaobchádzaniu alebo trestu. Predovšetkým nikto nesmie byť bez slobodného súhlasu založeného na informovanosti podrobený lekárskym alebo vedeckým pokusom, a preto:
 • Každé dieťa má právo na ochranu pred všetkými formami vykorisťovania, osobitne pred sexuálnym vykorisťovaním, detskou prostitúciou a pred všetkými formami sexuálneho zneužívania, násilia a obťažovania vrátane zvádzania alebo donucovania detí k akejkoľvek nezákonnej činnosti, využívania detí na prostitúciu alebo na iné nezákonné sexuálne praktiky a využívania detí v pornografii a pri výrobe pornografických materiálov.
 • Nikto nesmie byť podrobený lekárskym pokusom alebo experimentom súvisiacich so sexualitou alebo metódami a postupmi regulácie plodnosti bez jeho plného, slobodného súhlasu, založeného na informovanosti.
 • Všetky ženy majú právo na ochranu pred obchodovaním so ženami a vykorisťovaním žien prostitúciou.
 • Všetci civili – ženy aj muži – majú právo na ochranu pred znevažujúcim zaobchádzaním a pred násilím súvisiacim s ich sexualitou a reprodukciou, najmä v čase ozbrojeného konfliktu.
 • Každý má právo na ochranu pred znásilnením, sexuálnym násilím, sexuálnym zneužívaním a sexuálnym obťažovaním.

Prijať komplexné opatrenia na odstránenie všetkých foriem vykorisťovania, zneužívania, obťažovania a násilia na ženách, dospievajúcich a deťoch. Sem patria rovnako preventívne opatrenia, ako aj rehabilitácia obetí. Zakázať ponižujúce praktiky, ako je obchodovanie so ženami, dospievajúcimi a deťmi a vykorisťovanie formou prostitúcie, pričom osobitnú pozornosť venovať ochrane práv a bezpečnosti tých, ktorí týmito trestnými činmi trpia. Tých, ktorí takéto situácie ohrozujú, najmä migrujúce ženy, ženy v domácnosti a školopovinné dievčatá.

Prijať komplexné opatrenia na odstránenie všetkých foriem vykorisťovania, zneužívania a násilia voči ženám, najmä násilia v rodinách a znásilňovania. Osobitná pozornosť by sa mala venovať násiliu, ktoré je dôsledkom škodlivých tradičných alebo zvykových praktík a všetkých foriem extrémizmu, zahrňujúca jednak preventívne opatrenia a jednak rehabilitáciu obetí.

Prijať príslušné opatrenia na určenie základných činiteľov, vrátane vonkajších faktorov podporujúcich obchodovanie so ženami a dievčatami formou prostitúcie a ďalšími formami komerčného sexu, vynúteného manželstva a nútenej práce, aby sa odstránilo obchodovanie so ženami.

Žiadať identifikáciu a odsúdenie systematických praktík znásilňovania a iných foriem neľudského a ponižujúceho zaobchádzania so ženami ako zámerného nástroja vojenských a etnických čistiek, a zabezpečiť v plnej miere pomoc a duševnú rehabilitáciu obetiam takéhoto zneužívania.

Zabezpečiť, aby všetky zdravotnícke služby a ich pracovníci rešpektovali ľudské práva a etické, profesionálne normy citlivé k pohlaviu pri poskytovaní zdravotných služieb ženám. Tieto služby sa majú poskytovať s cieľom dosiahnuť zodpovedný, dobrovoľný súhlas založený na informovanosti, podporiť rozvoj, realizáciu a rozširovanie etických kódexov ovplyvnených existujúcimi medzinárodnými kódexmi lekárskej etiky, ako aj etickými princípmi, ktorými sa riadia ostatní zdravotnícki pracovníci.

Comments are closed.

%d bloggers like this: