Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Reprodukčné správanie slovenských žien

Aby slovenské zdravotníctvo, ale aj medzinárodné a miestne mimovládne organizácie mohli prispieť k optimalizácii reprodukčného zdravia slovenskej populácie, je nevyhnutné poznať reálne sexuálne a reprodukčné správanie obyvateľstva, úroveň vedomostí o možnostiach ochrany pred neželaným tehotenstvom, sociálnu akceptovateľnosť jednotlivých antikoncepčných metód a prostriedkov a úroveň informovanosti o sexuálnom a reprodukčnom zdraví.

Cieľom našej štúdie je na základe výpovedí slovenských žien analyzovať názory a reprodukčné správanie žien vo fertilnom veku, ktoré z hľadiska plánovaného rodičovstva nepochybne predstavujú najdôležitejšiu cieľovú skupinu. Výskum sa tiež zameriaval na sexuálne správanie mladých dievčat a vedomosti, ktoré majú ženy o zásadách reprodukčného zdravia, ako aj na príčiny nepoužívania antikoncepčných prostriedkov u žien, ktoré sú v riziku neželanej tehotnosti. Štúdia ďalej skúma demografickú a sociálno-kultúrnu podmienenosť jednotlivých postoj a názorov.

Zadávateľom projektu je ”Spoločnosť pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu” v Bratislave, ktorá sa od roku 1991 venuje osvete a šíreniu informácií v tejto oblasti.

Výsledky šetrenia umožňujú komparáciu niektorých údajov s rokom 1995, kedy agentúra FOCUS, Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, uskutočnila celoslovenský reprezentatívny výskum ”Žena v rodine, v práci a spoločnosti”.

Informácie o výskume

Terénny zber údajov pre výskum reprodukčného správania slovenských žien realizovala agentúra FOCUS v decembri 1996 prostredníctvom svojej anketárskej siete. Anketárky, ktoré na výskume spolupracovali, boli špeciálne inštruované. Zber údajov prebiehal pomocou štandardizovaného dotazníka formou face-to-face rozhovorov.

Vzorka 1015 žien vo veku od 15 do 44 rokov spĺňa kritériá reprezentativity podľa vzdelania, národnosti a miesta bydliska. Výberové kvóty boli stanovené na základe výsledkov Sčítania ľudí, domov a bytov v roku 1991, ktoré pre účely tohto výskumu poskytol Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Údaje boli spracované štatistickými metódami programu SPSS.

Ochota oslovených respondentiek odpovedať na dotazník obsahujúci aj viaceré intímne otázky kolísala. Všeobecne sa dá povedať, že mladšie ženy boli skôr ochotné odpovedať ako ženy staršie. Medzi dôvody odmietnutia patrila ostýchavosť, náboženské dôvody, ale aj prozaický nedostatok času. V priemere odmietla odpovedať asi štvrtina oslovených žien.

Hlavné závery

*V názoroch žien na optimálne reprodukčné správanie prevládajú predstavy zhodné s celospoločensky akceptovanými vzormi. Podľa predstáv väčšiny žien sa uzavretie manželstva a prvý pôrod kumulujú do obdobia medzi 21. a 23. rokom života ženy.

*Predstavy žien o tom, kedy je najvhodnejšie porodiť prvé dieťa, sa výrazne líšia podľa vzdelania. Ženy s vysokoškolským vzdelaním sa viac prikláňajú k odloženiu materských povinností. Vyše 70% z nich za optimálny vek považuje 24 a viac rokov.

*Podobne ako štatistické dáta, i výsledky nášho výskumu potvrdzujú, že sexuálna aktivita žien, ale aj prvý sobáš a narodenie prvého dieťaťa prichádzajú skôr, ako ženy samy považujú za optimálne. Prvý sobáš a prvé tehotenstvo prichádzajú vo veľmi krátkom časovom slede.

*Predmanželský sexuálny život je vysoko akceptovaný všetkými vekovými a vzdelanostnými skupinami žien, pričom 92% žien do 44 rokov vstupuje do manželstva s predchádzajúcimi sexuálnymi skúsenosťami.

*70% žien vo fertilnom veku považuje za optimálne mať dve deti.

*Na Slovensku vysoko prevláda názor, že žena má za každých okolností právo rozhodovať o svojom tehotenstve, vrátane jeho umelého prerušenia.

*Vo veku 17 rokov má viac ako tretina žien prvý sexuálny styk za sebou, v 18 rokoch potom viac ako polovica. Hranica začiatku sexuálnej aktivity sa však posúva aj pod hranicu 15 rokov.

*Pri prvom sexuálnom styku použila nejakú formu antikoncepcie tretina dievčat a žien. Pravdepodobnosť použitia antikoncepcie pri prvom pohlavnom styku sa výrazne zvyšuje so vzdelaním, dôležitý faktor je vzdelanie matky a jej rola pri výchove k plánovanému rodičovstvu.

*Nepoužitie antikoncepcie pri prvom pohlavnom styku nie je podmienené neinformovanosťou partnerov o možnostiach prevencie neželaného tehotenstva. Mladé ženy si skôr nedostatočne uvedomujú riziko neželaného tehotenstva.

*Hodnotenie jednotlivých foriem antikoncepcie podľa ich spoľahlivosti a bezpečnosti vytvára efekt ”spojených nádob”, t.j. efektívne, účinné formy antikoncepcie považujú ženy za menej bezpečné a opačne. Najväčšiu spokojnosť s používanou antikoncepciou však vyjadrujú tie ženy, ktoré používajú spoľahlivé formy ochrany.

*Najrozšírenejšou formou ochrany pred neželanou tehotnosťou u žien v riziku sú bariérové metódy (prezervatív), prirodzené metódy a hormonálna antikoncepcia.

*Pätina žien v riziku neželanej tehotnosti nepoužíva žiadnu formu ochrany.

*Najväčšou bariérou užívania antikoncepcie je názor o jej vedľajších zdravotných účinkoch, druhou najrozšírenejšou bariérou sú náboženské dôvody.

*Rola matky pri výchove k plánovanému rodičovstvu je významnejšia v prípade matiek s vyšším vzdelaním matiek a v prípade mladších respondentiek.

*Rodinné prostredie ako zdroj informácií zohráva dôležitú, ale nie dominantú rolu, pri témach problémy dospievania a ženského zdravia. O aktuálnych témach – prevencia AIDS a riziká užívania drog – si ani mladšie respondentky neprinášajú z rodinného prostredia takmer žiadne informácie. Túto oblasť informačne najviac saturujú masmédiá, a v prípade rizík užívania drog u najmladšej vekovej skupiny aj škola.

Výskum v plnom znení tu

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: