Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Členská organizácia International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Vyhodnotenie VÝCVIKOVO – VZDELÁVACIEHO KURZU 27. – 28. 4. 2017, Penzión Javorina, DONOVALY

Program vypracovala, výcvik zorganizovala a viedla Mgr. Alena Mičian Ostrihoňová, koordinátorka prevencie a riaditeľka SCVČ Heuréka, autorka projektu „Zvolenské svetielka“ zameraného na peer-program, prevenciu spoločensky nežiaducich javov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu a na techniky komunikácie, sebapoznávania, osobného rozvoja, spolupráce a emocionálnej inteligencie. Projekt opätovne finančne podporilo mesto Zvolen. Osobne zavítala na výcvik a zapojila sa do zážitkových aktivít hovorkyňa pani primátorky Mgr. Evka Ježovičová. Projekt morálne podporuje pani primátorka Ing. Lenka Balkovičová a Deniska Záchenská z odboru rozvoja mesta poverená vedením komisie prevencie vo Zvolene. Na pobyt starších rovesníčok – žiačok stredných škôl – absolventiek záujmového útvaru Svetielko finančne prispela Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, ktorú zastupovala PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. – prodekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela a prezidentka SPR. S účastníkmi výcviku opäť pracoval aj inšpektor Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene, koordinátor prevencie kriminality.

Výcviku sa zúčastnilo spolu 21 detí – súčasných a bývalých členov záujmového útvaru SCVČ Heuréka „Svetielko“ zameraného na peer-program, na rozvoj osobnosti, komunikácie, spolupráce a emocionálnej inteligencie.

Podrobné informácie o výcvikovo vzdelávacom kurze, ako aj fotogalériu z podujatia nájdete tu v pdf súbore.Donovaly_2017

Konferencia SEXUALITY X. a 11. slovenská konferencia o sexualite, sexuálnom zdraví a sexuálnej výchove

9. a 10. novembra 2017 sa v Bratislave uskutoční jubilejný 10. ročník medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie Sexuality: SEXUALITY MEDZI MEDICÍNOU, SOCIÁLNYMI VEDAMI A TVORBOU POLITÍK.

Tradíciou konferencií SEXUALITY je podporovanie interdisciplinárneho vedeckého dialógu v oblasti sexuálnych štúdií a prispievanie k tematizovaniu sexualít na teoretickej, výskumnej aj aplikačnej rovine. Desiaty ročník konferencie SEXUALITY je venovaný hľadaniu prienikov rozmanitých vedných disciplín skúmajúcich sexuality, vrátane sociológie, psychológie, antropológie, histórie, biológie, medicíny, práva, pedagogiky, etiky, filozofie, kulturológie, mediálnych a komunikačných štúdií a i.

Súčasťou konferencie bude 11. slovenská konferencia o sexualite, sexuálnom zdraví a sexuálnej výchove: SEXUÁLNA VÝCHOVA – BÚRANIE MÝTOV A PREDSUDKOV.

11. Konferencia o sexualite, sexuálnom zdraví a sexuálnej výchove bude mať svoju centrálnu tému – ako na sexuálnu výchovu vplýva politika, sexuálna výchova ako politikum a ukážky dobrej praxe v politicky ovplyvňovanom prostredí. V rámci nej odznejú odborné prednášky a v interaktívnej podobe sa uskutoční diskusia všetkých účastníčok a účastníkov o potrebe, možnostiach, spôsoboch, bariérach a alternatívach sexuálnej výchovy v škole.

Viac informácií ako aj bližšie pokyny pre registráciu nájdete v pozvánkach:

POZVANKA SEXUALITY X

Pozvánka na 11. slovenskú konferenciu o sexualite, sexuálnom zdraví a sexuálnej výchove

Výcvikovo vzdelávací kurz “Zdravý životný štýl” (Donovaly, 14. – 15. 4. 2016)

V dňoch 14.4. – 15. 4. 2016 sa v Penzióne Javorina na Donovaloch uskutočnilo zaujímavé podujatie, ktoré spoločne zorganizovali Spoločnosť pre plánované rodičovstvo (aj vďaka vašim 2% z daní) a Súkromné centrum voľného času HEURÉKA zo Zvolena s finančnou podporou primátorky Mesta Zvolen.

Podujatie malo vzdelávací charakter a bolo určené pre žiakov a žiačky zvolenských základných škôl, ktorí navštevovali záujmový krúžok “Svetielka”. Čítať viac z tohto článku

SPR prijíma nových členov a členky

wpid-wp-1444313533500.jpg

Prihlášku si môžete stiahnuť tu:   prihláška

Spoločenské vášne môžu zvýšiť počet potratov

SME

Historicky najnižší počet umelých potratov považujú odborníci za výhru. Niektorí sa však obávajú, že spoločenské vášne by mohli ohroziť terajší pozitívny trend.

BRATISLAVA. Gynekológ Michal Kliment otvorene kritizuje úroveň spoločenskej diskusie o interrupciách. Zbytočne sa totiž útočí proti potrebnému vzdelávaniu a užívaniu antikoncepcie. „Mali by sa riešiť príčiny, a nie dôsledky,“ hovorí. 

Ako podstatu problému vníma to, že na Slovensku neexistuje politika, ktorá by podporovala reprodukčné zdravie.

Zjednodušene povedané, situáciu by mohla zlepšiť bezplatná či aspoň cenovo zvýhodnená antikoncepcia a sterilizácie.

Čítajte viac:http://www.sme.sk/c/8005562/spolocenske-vasne-mozu-zvysit-pocet-potratov.html#ixzz3m4qIXkwG

2% pre Spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Vážení/é a milí/é priatelia/ky, sympatizanti/ky a podporovatelia/ky,

Aj tento rok môžete činnosť Spoločnosti pre plánované rodičovstvo podporiť 2% alebo 3% z Vašich daní. Poukázané peniaze sa použijú na podporu našich vzdelávacích, informačných, poradenských a osvetových aktivít v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv, ľudských práv, holistickej sexuálnej výchovy, rodovej rovnosti a prevencie rodovo podmieneného a sexuálneho a sexualizovaného násilia pre odbornú i laickú verejnosť.

Príspevky získané minulý rok z Vašich daní sme využili na spolufinancovanie projektu z dotácie na podporu rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu v pôsobnosti MPSVR SR. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí ste sa rozhodli nás podporiť a umožnili nám realizovať tento projekt. Dúfame, že sa rozhodnete nás podporiť aj v tomto roku.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Spoločnosť pre plánované rodičovstvo
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 36071536
Sídlo: 81102 Bratislava – Staré Mesto, Medená 5

Číslo účtu: 179078720/0900

IBAN: SK7909000000000179078720

Tlačivá, ktoré potrebujete

Ak ste ako dobrovoľník/čka odpracovali v roku 2013 40 hodín a viac, môžete venovať až 3 %. Stačí, ak organizáciu, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali, požiadate o vydanie potvrdenia. Viac informácií tu

Tlačová správa SPR k sexuálnej výchove

Sexuálna výchova nie je Kamasutra

V súvislosti s blížiacim sa referendom sa šíria medzi laickou – a s poľutovaním musíme povedať, že aj odbornou – verejnosťou zavádzajúce informácie ohľadom sexuálnej výchovy. Ako organizácia, ktorá sa téme dlhodobo venuje, chceme týmto upozorniť na  dezinterpretácie a prínosy modernej sexuálnej výchovy pre deti a mládež.

Cieľom sexuálnej výchovy nie je viesť deti k skoršiemu alebo neviazanému sexuálnemu životu, ani vyučovať ich praktickým metódam pohlavného styku. Naopak, správne podaná výchova vedie k zodpovednému prístupu k sexualite a minimalizácii rizika z pohlavných chorôb, sexuálneho zneužívania ako aj predčasného tehotenstva mladistvých.

Je samozrejmé, že forma a obsah kurikúl zodpovedá kultúrnej úrovne krajiny“ napr. Nemecko so svojou „Freie Körper Kultur“ má oveľa otvorenejší prístup k sexualite ako je to u nás. Strašenie touto krajinou však nie je na mieste, naopak. Fakty práve dokazujú efektívnosť prevencie vzdelávaním; kým Slovensko má z krajín EÚ tretiu najvyššiu pôrodnosť dievčat vo veku 15 až 19 rokov (cca. 22 pôrodov na 1000 dievčat vekovej skupiny), a to po Bulharsku a Rumunsku (až 40 pôrodov), oproti tomu stoja krajiny s podstatne nižšou mierou ako sú Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Fínsko, Švédsko, Holandsko, Slovinsko a Dánsko, ktoré majú zavedené systémy komplexnej sexuálnej výchovy na školách. Pritom práve tieto krajiny sú v referendovej kampani dávané ako odstrašujúci príklad „sexualizácie detí“, čo je samozrejme účelovo zavádzajúca demagógia.

Spôsob vyučovania sexuálnej výchovy je špecificky prispôsobený nielen krajine, ale aj svetonázorovým preferenciám rodičov detí. Tí majú v SR možnosť zvoliť si pre svoje dieťa cirkevnú, súkromnú alebo verejnú školu a v rámci nich vyučovanie náboženstva alebo etiky. Rodičia majú možnosť a právo už dnes sa informovať a konzultovať obsah vyučovania; to by však nemalo viesť k obmedzovaniu práv dieťaťa na objektívne informácie na súčasnej úrovni poznania. Najnovšie prieskumy ukazujú, že polovica rodičov sa so svojimi deťmi o sexualite nerozpráva a tri štvrtiny rodičov podporujú sexuálnu výchovu v školách.

Odmietame preto účelové strašenie a prekrúcanie účelu a obsahu sexuálnej výchovy a vyzývame odbornú verejnosť k vecnej diskusii založenej na základe dôkazov a nie emócií.

Výbor SPR